Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području grada Makarske za 2020.

Na temelju čl.49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj, 8/18 i 14/18), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''Narodne novine'' broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14), te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2020. godinu (Glasnik Grada Makarske broj 5/20), Gradonačelnik Grada Makarske dana 25. svibnja 2020. godine, objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2020. godinu

 I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2020. godinu.

 II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenjaGrada Makarske, putem Odjela za komunalne djelatnosti, na adresu:

Grad Makarska, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica),

a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2020. godinu (Glasnik Grada Makarske broj 5/20) – u daljnjem tekstu Plan.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti na službenim internetskim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Planom i Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (''Narodne novine'' broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14) - (Prilog 1B-tablica 2.).

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

- dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

- dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

- dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).

- presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.

- potvrdu Grada Makarske, Upravnog odjela za financije i proračun da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva),

- potvrdu Makarskog komunalca d.o.o. da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva),

- izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Makarske za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

- izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te  prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje može se dati na vremenski rok od 1 godine. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

Ukoliko se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja sa zahtjevima koji udovoljavaju propisanim uvjetima, Vijeće će putem mrežnih stranica Grada Makarske www.makarska.hr pozvati takve podnositelje zahtjeva da na javnom nadmetanju, koje će se održati u službenim prostorijama Grada, ponude jedinični iznos na ime naknade za davanje koncesijskog odobrenja, koji mora biti veći od iznosa propisanog ovim Planom, odnosno Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Na javnom nadmetanju, kroz licitaciju, svaki podnositelj zahtjeva može ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude, javno nadmetanje se završava. Koncesijsko odobrenje izdaje se onom podnositelju zahtjeva koji je ponudio najveći iznos naknade.

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2020. godinu podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

Klasa: 342-01/20-01/2

Ur.broj:2147/01-03/3-20-6

Makarska, 25. svibnja 2020. godine

Gradonačelnik

Jure Brkan dipl.oec.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2020. sa grafičkim prikazom te zahtjev za podnošenje zahtjeva za izdavanje koncesijskog odobrenja sa izjavama koje treba priložiti zahtjevu mogu se preuzeti OVDJE

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.