Javni natječaj za prijem u radni odnos vatrogasac – vozač vatrogasnog vozila na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, br. 125/19), članka 37. Statuta Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 21/19) i članka 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, sukladno Planu zaštite od požara za Grad Makarsku („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/19), nakon dobivene suglasnosti Upravnog vijeća, zapovjednik Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske, dana 21. prosinca 2020. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca

Opći uvjeti za radna mjesta:

-da nisu stariji od 30 godina (prilikom prvog zaposlenja prema uvjetima propisanim Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19),

-završena srednja stručna sprema vatrogasnog smjera

-završena srednja stručna sprema za vozača teretnog motornog vozila ili C kategorija s najmanje 1 godinom iskustva s tom kategorijom

-tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazujepotvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

-nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti

Opis poslova za radno mjesto:

VATROGASAC – VOZAČ VATROGASNOG VOZILA

Upravlja i rukuje vatrogasnim vozilom i drugom tehnikom, brine o tehničkoj ispravnosti vozila i druge tehnike; rukuje i ostalom vatrogasnom opremom i tehnikom; sudjeluje u vatrogasnim intervencijama i kao vatrogasac; sudjeluje u izvođenju vježbi i usavršavanja; po potrebi zamjenjuje vatrogasca-voditelja vatrogasne grupe uz ispunjene uvjete za navedeno radno mjesto; obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti; za svoj rad odgovoran je zapovjedniku JVP Grada Makarske.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) te oglasnoj ploči Javne vatrogasne postrojbe Grada Makarske, Potok 2, 21300 Makarska, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja intervjua i provjere sposobnosti kandidata za obavljanje poslova iz ovog javnog natječaja, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Intervju i provjeri sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Ako kandidati ne pristupi intervju i provjeri sposobnosti, smatra se kako je povučena prijava na javni natječaj.

Nakon isteka Ugovora o radu na probni rad od 2 mjeseca, ako se ocijeni da kandidat može uspješno obavljati poslove predmetnog radnog mjesta zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, u protivnom takav ugovor neće se zaključiti.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (izvornik svjedodžbe ili ovjerena preslika po javnom bilježniku)
-
elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrda ( ne starije od 1 mjeseca)
-
potvrda o tjelesnoj i psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti (uvjerenje/potvrda ovlaštene ustanove za medicinu rada),
- Izvornik vlastoručno potpisane izjave da ne postoje zapreke za zapošljavanje radi počinjenja kaznenog djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti
-
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 3 mjeseca)
- Dokaz o položenom ispitu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije (izvornik ili preslika ovjerena po javnom bilježniku)

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) ,te na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr), neposredno ili poštom na adresu:

Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska, Potok br.2, 21 300 Makarska, uz naznaku: »Javni natječaj za zapošljavanje vatrogasaca - vozača JVP Makarska NE OTVARAJ« u zatvorenoj omotnici.

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) imaju prednost pod jednakim uvjetima po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko ispunjavaju uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja. Navedeni kandidati dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijma na radno mjesto. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka JU Javna vatrogasna postrojba Grada Makarska kao voditelj obrade osobnih podataka s istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

JU Javna vatrogasna postrojba

Grada Makarska

Zapovjednik

Nediljko Primorac

KLASA: 1/2020/128

Makarska, 21. prosinca, 2020.