Javni natječaj za prijam u službu - djelatnik u službi održavanja

Klasa: 112-07/20-01/2
Ur. broj: 2147/01-08/1-20-3
Makarska, 25. kolovoza 2020.g.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) te članka 17. Pravilnika o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti («Glasnik Grada Makarske» br. 8/20) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj,  dana 25. kolovoza 2020. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu

na neodređeno vrijeme, u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u  Gradu Makarskoj, na radnom mjestu:

 – Djelatnik/ica u službi održavanja – 2 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:

-          srednja stručna sprema elektro, tehničkog ili uslužnog obrtničkog usmjerenja

-          vozačka dozvola B kategorije

-          1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 60/11, 4/18 i 112/19).

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na javni natječaj.

Službenik se prima u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

-          preslik svjedodžbe,

-          potvrda školske ustanove o vjerodostojnosti svjedodžbe

-          preslik vozačke dozvole

-          ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci),

-          vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Djelatnik/ica u službi održavanja«, u zatvorenoj omotnici.

Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti kod prijma  u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u  službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obavijest o ishodu javnog natječaja bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.

IZJAVU O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI ZA ISKLJUČENJE IZ ČL. 15. I 16. ZSNLP(R)S   MOŽETE PREUZETI OVDJE

Upravitelj

Antonijo Zec, iur.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.