Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Gradske galerije Antun Gojak

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (Narodne novine, br. 61/18 i 98/19) i članaka 15. i 16. Statuta Gradske galerije Antun Gojak (Glasnik Grada Makarske, br. 3/19 i 7/20), Gradonačelnik Grada Makarske, dana 17. srpnja 2020. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske galerije Antun Gojak

Grad Makarska, kao osnivač Gradske Galerije Antun Gojak, dana 17. srpnja 2020. godine, raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske galerije Antun Gojak - 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti: 

Za ravnatelja/icu Gradske galerije Antun Gojak na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij,

– najmanje pet godina rada u muzeju, ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti, ili obrazovanju,

– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu Gradske

galerije Antun Gojak može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim Javnim natječajem, najmanje jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili najmanje pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, a odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima, te ima položen stručni ispit za stručno muzejsko zvanje.

Uz prijavu na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice kandidat je dužan priložiti i:

1. diplomu u izvorniku ili ovjerenoj fotokopiji,

2. dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz Javnog natječaja

    (Potvrda HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice),

4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

5. prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradske galerije Antun Gojak

6. životopis

7. kandidat koji Javnom natječaju pristupaju temeljem mogućnosti ostavljene izrijekom po članku 26. stavak 12  Zakona o muzejima (Narodne novine, br. 61/18 i 98/19) prijavi, uz sve gore navedene   dokumente prilaže i dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno muzejsko zvanje - u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17) uz prijavu na Javni natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.


Ravnatelja/icu imenuje gradonačelnik Grada Makarske na vrijeme od četiri godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: 

Grad Makarska,

Obala kralja Tomislava 1,

21 300 Makarska,

s naznakom „Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske galerije Antun Gojak“,

u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.

Javni natječaj će biti objavljen i na Oglasnoj ploči web stranici Gradske galerije Antun Gojak, te Oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske.

Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Izrazi koji se koriste u ovom Javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Po raspisanom Javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju Javnog natječaja.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Podnošenjem prijave na Javni natječaj kandidat pristaje da Grad Makarska osobne podatke iz prijave koristi za potrebe ovog Javnog natječaja.

 KLASA: 112-07/20-01/1

UR.BROJ: 2147/01-06/3-20-1

Makarska, 17. srpnja 2020.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.