Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske - Kalalarga 4 i Obala kralja Tomislava 2

Na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019) i Zaključka o utvrđivanju početne cijene zakupa najniže visine zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br.15/2019)

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

                                            r a s p i s u j e

                                  J A VNIN A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE

Raspisuje se Javninatječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Početni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:

R.br.

Adresa

 

K.br.

Pozicija u zgradi

Površina

u m²

Djelatnost/namjena

Početniiznos mjesečne zakupnine,bez PDV-a

Jamčevina,

(trostrukiiznos početne mjesečne zakupnine, bez PDV-a)

1.

Kalalarga

4

prizemlje

30,78

Trgovina

3.078,00 kn

9.234,00

2.

Obala kralja Tomislava

2

prizemlje

171,14

Ugostiteljska djelatnost

30.976,34 kn

92.929,02 kn

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.

Pisane ponude dostavljaju se u pisarnicu ili putem pošte na adresu:

GRAD MAKARSKA

21300 MAKARSKA

Obala kralja Tomislava 1/1

s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" - Ponuda zaposlovni prostor podrednimbrojem _____.

Ponuditelji (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku od 8 dana nakon dana objave Javnog natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju pravne i fizičke osobe-obrtnici upisani u odgovarajući registar.

I. Pisana ponudu treba sadržavati:

1.Oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda (redni broj poslovnog prostora i adresu);

2.ime i prezime, prebivalište, OIB (za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt), odnosnonaziv trgovačkog društva, sjedište, OIB (za pravne osobe):

3.adresu elektroničke pošte (e-mail) i broj kontakt telefona;

4.presliku osobne iskaznice za fizičke osobe koje imaju registrirani obrt;

5.presliku izvatka iz sudskog registra za pravne osobeilipresliku izvatka iz obrtnog registra za fizičke osobe, ne stariji od 60 dana do dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena u javnom natječaju;

6.ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a;

7.izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od nadležne Porezne uprave da fizička ili pravna osoba nema dospjelihi nepodmirenihdugovanjaprema državnom proračunu, osim ako je odobrena odgoda plaćanja, te ako se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

8.izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od Grada Makarske, Upravnog odjela za financije i proračun, da fizička ili pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenihdugovanjaprema Gradu Makarska, osim ako je odobrena odgoda plaćanja te ako se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana do dana objave javnog natječaja;

9.dokaz o uplati jamčevine na žiro račun Grada Makarske, Proračun:

IBAN: HR4123900011824900000 uz poziv na broj 687706- OIB – 411, te broj računa ponuditelja, s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren, za povrat jamčevine;

10.izvornik ili ovjerenu presliku potvrde, ne stariju od 3 mjeseca od datuma izdavanja do dana objave javnog natječaja, kojom se dokazuje status osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17 i 98/2019), za osobe koje se pozivaju na pravo prednosti.

II. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja sadrži i najvećiponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se i plaća porez na dodanu vrijednost.

III.Obrtnici koji obavljaju registriranu obrtničku djelatnost, navedeniučlanku 132. st.1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kojiudovolje uvjetima javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako se pozovu na to pravo u ponudi. Redoslijed prvenstva određen je sukladno čl.132. st.1. citiranog Zakona.

Ponuditelji iz prethodnog stavka ili njihovi opunomoćenici, ako se žele koristiti pravom prednosti,morajubiti nazočni prilikom otvaranja ponuda i dati izjavu da li prihvaćaju najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine. Opunomoćenici ponuditelja moraju predočiti punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti pravo prednosti za vrijeme dok im traje zakup drugog poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, neovisno po kojoj je osnovi ostvaren.

IV. Ako dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja, za isti poslovni prostor ponude isti iznos mjesečne zakupnine, Komisija će pozvati te ponuditelje da, u roku od 7 dana, dostave novu ponudu u zatvorenoj omotnici.

V. Zaključak o najpovoljnijoj ponudi donosi Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda i dostavlja ga natjecateljima koji su podnijelipotpune, pravovremene ponude ikoji udovoljavaju uvjetima iz natječaja.Nepravodobne i nepotpune ponude i ponude koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati. Na Zaključak Komisije može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka Zaključka. Zaključak po prigovoru je konačan.

VI. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu njegove ponude, a prije sklapanja ugovora o zakupu, uplatiti razliku od uplaćene jamčevine do visine tri ponuđene mjesečne zakupnine, uvećane za iznos PDV-a.

VII. Do povećanja zakupnine tijekom trajanja zakupa može doći ako stopa inflacije godišnje bude viša od 10%, a prema gradonačelnikovoj odluci.

VIII. Zakupnik je dužan pored plaćanja ugovorom utvrđenog iznosa zakupnine plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.

Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovito održavanje, čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i dr.).

Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, odvoz otpada, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i dr.).

IX. Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, aponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća, u nominalnom iznosu i bez kamata. Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane odsklapanja ugovora o zakupu.

X. Javni natječaj je uspio ako je najmanje jedan ponuditelj podnio pravovremenu i potpunu ponudu koja ispunjava sve uvjete javnog natječaja i ako je ponuđena mjesećna zakupnina veća od oglašene u javnom natječaju. Ako javni natječaj nije uspio, natječaj će se ponoviti, s naznakom da je to ponovljeni natječaj.

XI. Ako ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora po pozivu i u ostavljenom roku, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava uvjete natječaja.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

Zakupnik dostavlja instrument osiguranja plaćanja sukladno odredbama ugovora.

 

XII. Zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o svom trošku.

XIII. Otvaranje ponuda obavit će se javno. Mjesto, datum i sat otvaranja ponuda objavit će senaweb stranici Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.

XIV. Grad Makarska sve do sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj njegovoj fazi, bez obrazloženja.

 

Informacije o poslovnom prostoru mogu se dobiti u Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti na telefon 608-444.

Klasa: 372-03/20-01/6

Ur.broj:2147/01-03/6-20-01

Makarska, 23.prosinca2020.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.