Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.4/2019)     

                                                         GRAD MAKARSKA
                                                              Gradonačelnik
                             r a s p i s u j e
                                                     J A V N  I  N A T J E Č A J
                              ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA
                                        U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE
Raspisuje se Javni  natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske  prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.
Početni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a, djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:
R.b.
Adresa
K.br.
Pozicija u zgradi
Površina
u m²
Djelatnost/namjena
Početna mjesečna zakupnina, bez PDV-a
Jamčevina
(trostruki iznos  početne mjesečne zakupnine, bez PDV-a)
1.
Lička
2
prizemlje
25,50
Kozmetički i frizerski salon
2.550,00 kn
7.650,00 kn
2.
Lička
2
prizemlje
27,36
Za okupljanje članstva i održavanje sastanaka vezano za zadaće Turističke zajednice
2.736,00 kn
8.208,00 kn
3.
Trg Tina Ujevića
1a
prizemlje
124,78
Političko djelovanje političke stranke
8.734,60 kn
26.203,80 kn
4.
Marineta
Mala obala
1
prizemlje
84,00
 Trgovačka djelatnost ne prehrambenih proizvoda
11.760,00 kn
35.280,00 kn
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.
Pisane ponude dostavljaju se u pisarnicu ili putem pošte na adresu:
                                   GRAD MAKARSKA
                                    21300 MAKARSKA                       
                             Obala kralja Tomislava 1/1 
s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" - Ponuda za poslovni prostor pod red. brojem ______ (navesti redni  broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda).
Ponuditelj  (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.
Objava natječaja u Slobodnoj Dalmaciji smatra se danom objave natječaja.
I. Pisana ponudu treba sadržavati:
Oznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda (redni broj poslovnog prostora i  adresu poslovnog prostora);
ime i prezime,  prebivalište, OIB za fizičke osobe  te preslik osobne iskaznice ;
 odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB  te dokaz o sjedištu u Republici Hrvatskoj;
adresu elektroničke pošte (e-mail) i broj kontakt telefona;
presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 60 dana do dana objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj ovlašten obavljati djelatnost koja je oglašena /sudski registar, obrtni ili drugi odgovarajući registar;
ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama, bez PDV-a;
izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od nadležne Porezne uprave da fizička ili pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja  prema državnom proračunu, osim ako je odobrena odgoda plaćanja, te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne starije od 30 dana do dana objave javnog natječaja;
izvornik ili ovjerenu presliku potvrde izdane od Grada Makarske, Upravnog odjela za financije i proračun  da fizička ili pravna osoba nema dospjelih i nepodmirenih dugovanja  prema Gradu Makarska, osim ako je odobrena odgoda plaćanja te ako se pridržavaju rokova plaćanja, ne starije od 30 dana do dana objave javnog natječaja;
dokaz o uplati jamčevine na žiro račun Grada Makarske, Proračun
IBAN: HR4123900011824900000 uz poziv na broj za 68 7706- OIB – 411, te broj računa ponuditelja, s naznakom poslovne banke kod koje je otvoren,  za povrat jamčevine.
izvornik ili ovjerenu presliku potvrde, ne starije od 3 mjeseca od datuma izdavanja, kojom se dokazuje status osobe iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, 121/17), za osobe koje se pozivaju na pravo prednosti;
II. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih prostora, za svaki je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati.
III. Pravo na zakup poslovnog prostora imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja i koje ponude najviši iznos zakupnine.
IV.  Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji imaju pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, ako se pozovu na to pravo u ponudi, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete javnog natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
Ponuditelji iz prethodnog stavka ili njihovi opunomoćenici imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponuda, a ako se žele koristiti pravom prednosti tada moraju biti nazočni i dati izjavu da li prihvaćaju najviši ponuđeni mjesečni iznos zakupnine. Opunomoćnici ponuditelja  moraju predočiti punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika.
Osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne mogu ostvariti pravo prednosti za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, neovisno po kojoj je osnovi ostvaren.
V. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta javnog natječaja  sadrži i najveći  ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
VI. Ako dva ili više ponuditelja ponude, za isti poslovni prostor, isti izvor mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Komisija će pozvati te ponuditelje da, u roku 7 dana, ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
VII.Zaključak o najpovoljnijoj ponudi donosi Komisija.
Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.
Zaključak Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja koji su podnijeli pravovremene i potpune ponude te koji ispunjavaju uvjete natječaja.
Na Zaključak Komisije može se izjaviti prigovor gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka Zaključka.
VIII. Ponuditelj je obvezan nakon obavijesti o prihvatu njegove ponude, a prije sklapanja ugovora o zakupu, uplatiti razliku od uplaćene jamčevine do visine tri ponuđene mjesečne zakupnine, uvećane za iznos PDV-a.
IX. Do povećanja zakupnine tijekom trajanja zakupa može doći ako stopa inflacije godišnje bude viša od 10%, a prema gradonačelnikovoj odluci.
X. Zakupnik je dužan pored plaćanja ugovorom utvrđenog  iznosa zakupnine plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.
Zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovito održavanje, čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i dr.).
Zakupnik snosi i troškove koji prizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i dr.).
XI. Ponuditelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ostalim se ponuditeljima uplaćena jamčevina vraća, u nominalnom iznosu i bez kamata.
Ukoliko izabrani kandidat odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.
XII. Javni natječaj je uspio ako je najmanje jedan ponuditelj podnio pravovremenu i potpunu ponudu koja ispunjava sve uvjete javnog natječaja i ako je ponuđena mjesećna zakupnina veća od oglašene u javnom natječaju.
XIII.Ako ponuditelj koji je ostvario pravo zakupa ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu po pozivu i u ostavljenom roku, ugovor o zakupu sklopit će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem koji ispunjava uvjete natječaja.
XIV. Zakupnik uzima poslovni prostor u viđenom stanju i suglasan je da će prostor urediti o svom trošku.
XV. Otvaranje ponuda obavit će se javno.
Mjesto i datum otvaranja ponuda objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske.
XVI. Grad Makarska sve do sklapanja ugovora o zakupu zadržava pravo izmjene, odnosno poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, u svakoj njegovoj fazi.  
Informacije o poslovnom prostoru  mogu se dobiti u Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti kao i  na telefon broj: 021-608- 444.
Klasa: 372-03/19-01/3
Ur.broj:2147/01-03/6-19-01
Makarska, 25. ožujka 2019.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.