Djelatnik u službi održavanja u Pogonu za objavljanje komunalnih djelatnosti - Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Klasa: 112-07/20-01/2< br/>Ur. broj: 2147/01-08/1-20-3
Makarska, 15. rujna 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu djelatnika/ice u službi u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-07/20-01/2; URBROJ: 2147/01-08/1-20-03, objavljenog 28. kolovoza 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 96/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske, daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu djelatnika/ice u službi u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 21. rujna 2020. godine (ponedjeljak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

-  u 10,00 sati – pisano testiranje

-  vrijeme održavanja provjere praktičnog rada na određenim poslovima kao i vrijeme provođenja intervjua bit će kandidatima predočeno za vrijeme pisanog testiranja

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

Pisano testiranje se sastoji od pisanog testa radi provjere poznavanja osnovnog znanja o gradu Makarske te provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja i može se ostvariti 10 bodova

Područje iz kojeg će se provesti testiranje kandidata je:

-  Opće znanje o Gradu Makarska

Za pripremu kandidati mogu koristiti Statut Grada Makarske – pročišćeni tekst („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/18, 14/18 i 9/20) – samo opće odredbe

Provjera praktičnog rada na određenim poslovima se održava na radnom dvorištu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti gdje će se provjeriti rukovanje malim građevinskim strojevima i izvođenje popravaka. Za provjeru praktičnog rada Povjerenstvo može dodijeliti maksimalno 10 bodova

Intervju s Povjerenstvom

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju i 50% bodova na provjeri praktičnog rada. Povjerenstvo može dodijeliti do 10 bodova.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 10/20) i iznosi 1.15, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za prijam u službu

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.