Administrativni tajnik u Uredu gradonačelnika - Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata

Klasa: 112-03/20-01/8

Ur. broj: 2147/01-04/1-20-10

Makarska, 05. listopada 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu administrativnog tajnika, na određeno vrijeme, u Uredu gradonačelnika Grada Makarske, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/20-01/8; URBROJ: 2147/01-04/1-20-03, objavljenog 16. rujna 2020. godine putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske, daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu administrativnog tajnika u Uredu gradonačelnika Grada Makarske, na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 12. listopada 2020. godine (ponedjeljak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

  • u 09,00 sati – pisano testiranje
  • u 10,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na oglas.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19);
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)
  • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09);
  • Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12)
  • Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/18, 14/18 i 9/20);
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 12/14 i 14/14).

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19, 24/19 i 12/20) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
oglasa za prijam u službu