23. sjednica Gradskog vijeća u utorak 15. prosinca putem ZOOM aplikacije

Sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, 23. po redu, održat će se u utorak 15. prosinca 2020. s početkom u 10 sati. Sjednica će se održati elektroničkim putem, sukladno Uputi Ministarstva uprave KLASA:0213-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020., putem ZOOM platforme. O izostanku sa sjednice gradski vijećnici trebaju obavijestiti gradske službe na broj telefona 608-404 ili 608-416 najkasnije do 14. prosinca. Amandmani na točke dnevnog reda zaprimat će se pisanim putem do 14. prosinca  na pisarnici Grada Makarske ili na mail priprema.vijeca@makarska.hr .

 

Uz prijedlog zapisnika sa prošle sjednice na dnevnom redu naći će se odluka o prijenosu prihoda i primitaka ostvarenih u 2019.g. i raspodjeli rezultata (viška) ostvarenog u 2019. godini, II. izmjene i dopune Proračuna Grada Makarske za 2020., odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa u 2021. godini i za druge namjene, program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu, proračun Grada Makarske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (s prijedlozima programa Upravni odjela Gradske uprave Grada Makarske) te odluka o izvršavanju proračuna Grada Makarske za 2021. godinu.

Pred vijećnicima će se naći i nova odluka o gradskim porezima Grada Makarske, odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova za 2021., odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara, te odluka o suglasnosti za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarsketrgovačkom društvu Makarska obala d.o.o. izravnom pogodbom.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća raspravljat će se i o V. izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, I. izmjenama i dopunamaodluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske te davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske.

Materijali za sjednicu Gradskog vijećau elektroničkom obliku dostupni su i na službenim web stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr