23. sjednica Gradskog vijeća: Proračun za 2021. težak 187 milijuna kuna

Gradsko vijeće na svojoj je 23. sjednici održanoj u utorak usvojilo II. izmjene i dopune proračuna kojima je proračun za 2020. smanjen za 37.879.172.19 kuna pa je njegov novi iznos 138.465.467.81 kuna. Uz rebalans proračuna, usvojena je i odluka o prijenosu prihoda i primitaka i raspodjeli viška iz 2019. godine.

Smanjenje proračuna od gotovo 38 milijuna kuna odnosi se na smanjenje prihoda poslovanja u iznosu od 14.399.172.19 kuna te nerealiziranu prodaju zemljišta u iznosu od 23.480.000.00 kuna.

Posljedice pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 i pad gospodarskih aktivnosti ostavile su traga i na prihodima Grada Makarske. Najznačajnije smanjenje vezano je za porez i prirez na dohodak od kojeg se u odnosu na prošlu godinu uprihodovalo preko 8 milijuna kuna manje. Više od 5 milijuna kuna manje uprihodovano je od poreza na javno prometne površine i kuće za odmor što je također bilo očekivano zbog protupandemijskih mjera Vlade RH i Grad Makarske. Naime, Vlada RH je dala naputak o obustavljanju ovršnih postupaka pa je izdano i manje rješenja a Grad Makarska donio je tri paketa mjera kojim se gospodarstvenici oslobađaju plaćanja poreza na javno prometne površine, zakupa za poslovne prostore u vlasništvu Grada te komunalne naknade tako da su manji prihodi na svim navedenim stavkama očekivani. Smanjenje prihoda uvjetovano je većim dijelomnerealiziranom prodajnom zemljišta ,,Šumica'' koje je još uvijek opterećeno sudskim sporom.

Gradonačelnik Jure Brkan istaknuo je kako se proračun za 2020. ne može gledati izdvojeno od svjetske pandemije koja je obilježila ovu godinu. - Za razliku od nekih drugih jedinica lokalne samouprave Grad Makarska posluje stabilno, u nijednom trenutku nije došla u pitanju nijedna plaća ni u gradskoj upravi niti u gradskim ustanovama ili tvrtkama. Kad samo počeli s donošenjem mjera za poduzetnike znali smo da moramo računati sa padom prihoda, ali radili smo kontinuirano na cijelom području grada. Ovaj rebalans je dobar i pokazuje da nismo stagnirali, naglasio je gradonačelnik Jure Brkan dodavši da se rekonstrukcija i izgradnja ulica koja nije završena u 2020.-oj prebacuje na sljedeću proračunsku godinu, kao i projekti koji su u tijeku.

- Sa Hrvatskim cestama potpisali smo dva ugovora o financiranju za Spoj Zrinsko-Frankopanske ulice na D-8 i Spoj Kotiške ulice na D-8 koji su vrijedni cca 9 milijuna kuna, u tijeku je postupak javne nabavke za izgradnju mrtvačnice u Velikom Brdu, prošlog tjedna je završen i postupak javne nabavke za izgradnju dječjeg vrtića na Zelenki i radovi će krenuti u 2021., završavamo ulicu don Petra Kaera, radimo u Zadarskoj ulici, nije se odustalo ni od radova u Ulici dobrovoljnih darivatelja krvi ni Ulici Ilije Despota već se radovi opravdano prebacuju u sljedeću godinu, objasnio je gradonačelnik.

Gradski vijećnici jednoglasno su usvojili i odluku da se dio naplaćenih sredstava od komunalne naknade i komunalnog doprinosa koristi za druge namjene, te program utroška sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada. Tako će se u sljedećoj godinipo 30.000,00 kuna utrošiti u izgradnju i rekonstrukciju Zadarske ulice i Ulice Put Volicije.

Na 23. sjednici usvojen je i proračun za 2021. godinui odluka o izvršenju proračuna za sljedeću godinu. Proračunom za 2021. planirani su prihodi i primici u iznosu od 187.385.052,40 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 206.406.674,96 kuna. Višak prihoda iz prethodne godine koji će se koristiti u 2021. godini planiran je u iznosu od 19.021.622,56 kuna.

Od ukupno planiranih prihoda naprihode poslovanja odnosi se 159.650.052,40 kuna što je 12,7% višeod plana za 2020. godinu, a25,4% više od predloženih u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 27.735.000,00kuna što je 19,9% manje od plana za 2020. godinu a 49% više od predloženih II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020.godinu.

Usvajanjem proračuna, kojeg oporba nije podržala uz ocjene da je predizboran i preambiciozan, omogućen je nastavak brojnih projekata kao što su izgradnja groblja u Velikom Brdu, Dječjeg vrtića na Zelenki, dogradnjuOsnovne škole Stjepana Ivičevića, dogradnju dječjeg vrtića Cicibana te rekonstrukciju i izgradnju gradskih ulica. Proračunom za 2021. predvođene su nove potpore u obrazovanju, socijalnoj i zdravstvenoj skrbi: sufinanciranje nabavke udžbenika za učenike srednjih škola, povećanje sredstava za prijevoz studenata i kućanstva slabijeg imovnog stanja koja su pogođena krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, za božićnice i uskrsnice umirovljenicima koje se povećavaju sa 200 na 300 kuna te sufinanciranje nadstandardne usluge u Domu zdravlja i dodatnog tima Hitne medicinske pomoći.

Vijećnici su usvojili i Odluku o gradskim porezima prema kojoj će porez na javnoprometne površine u 2021. biti 25% niži za sve bez obzira na pad prihoda poslovanja. Novosti su uvođenje poreza za korištenje javno prometne površine za paketomat i električne romobile, smanjenje cijena za prodaju knjiga na štandovimate za reklame na stupovima javne rasvjete i putokaza.