- weather icon

Zaključci sa 29. sjednice Gradskog vijeća

24.03.2008.

25.3.08.

Dana 21. ožujka 2008. godine u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Jedina točke dnevnog reda bila je Odluka kojom se Grad Makarska oslobađa od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju polivalentne dvorane i dvorane za vaterpolo u Makarskoj na čest.zem. 4314/2 k.o. Makarska (134/1 k.o. Kotišina), a prema projektu TD-01/08 izrađenom od „DISPOZICIJA“ d.o.o. Brela. Iznos komunalnog doprinosa za koji se donosi odluka o oslobađanju od plaćanja je 10.470.690,00 kn (slovima: desetmilionačetristosedamdesettisućašestodevedeset kuna), a navedena sredstva potrebna za izgradnju i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namirit će iz Proračuna Grada Makarske.

makarska logo