17°C weather icon

Zaključak o ponavljanju javne rasprave o Prijedlogu UPU-a «Volicija 1» Makarska

16.01.2012.

17.1.2011.


Temeljem članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br. 8/09), a sukladno članku 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11), Gradonačelnik Grada Makarske, u postupku izrade i donošenja UPU-a «Volicija 1», dana 11. siječnja 2012. godine, donio je slijedeći


Z A K LJ U Č A K
o ponavljanju javne rasprave o Prijedlogu UPU-a
«Volicija 1» Makarska
I.

Sukladno prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz javne rasprave iz kolovoza 2011. godine, utvrđuje se novi Prijedlog UPU-a «Volicija 1».
O utvrđenom novom Prijedlogu UPU-a «Volicija 1» provest će se ponovna javna rasprava sa javnim uvidom u trajanju od 8 dana.

II.


Javna rasprava o nopvom Prijedlogu UPU-a «Volicija 1» trajat će 8 dana, od 24. siječnja do 31. siječnja 2012. godine, a ista će biti objavljena u lokalnom tjedniku, na web stranici Grada www.makarska.hr, te na oglasnoj ploči Grada.

III.


Za vrijeme javne rasprave, svakog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Gradske uprave, svim zainteresiranima će se omogućiti javni uvid u novi Prijedlog UPU-a «Volicija 1».
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedlog plana.


IV.


O prijedlogu UPU-a «Volicija 1» održat će se javno izlaganje i to na dan 27. siječanj ( petak ) 2012. godine, s početkom u 12 sati, soba br. 26 (sala za sastanke) u zgradi Grada Makarske.


V.


Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno sa 31. siječnja 2012. godine, mogu dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog UPU-a «Volicija 1»

VI.


Ovaj Zaključak objaviti će se u Glasniku Grada Makarske.


KLASA: 350-02/10-20/6
Ur. broj: 2147/05-05/1-12-37
Makarska, 11. siječnja 2012. g.
Gradonačelnik
Grada Makarske
Marko Ožić Bebek, dr. med., v.r.
makarska logo