3°C weather icon

Zaključak o cijeni štandova za ribarske večeri - 2017.

16.06.2017.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13 - pročišćeni tekst), te Odluke o proglašenju sajmenih dana na području grada Makarske, Klasa: 620-01/17-01/2, Ur.broj: 2147/05-06/3-17-1, od 12. lipnja 2017. godine, gradonačelnik Grada Makarske dana 16. lipnja 2017. godine, donosi

 


ZAKLJUČAK
o cijeni plaćanja javne površine od strane korisnika za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske

 


Članak 1.
Ovim Zaključkom utvrđuju se cijene korištenja javne površine po događanju za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske kako slijedi:
- Pečenje ribe (plodovi mora) sa pridruženim štekatom ……………….. 1.500,00 kn
- Pečenje ribe (plodovi mora) bez štekata…………………………...…...1.000,00 kn
- Prodaja pršuta, sira i sl. bez štekata………………………………………750,00 kn
- Točionik za pivo, sok i sl. ……………………………………………..…500,00 kn
- Prodaja plodina i sl. …………………………………………………..….300,00 kn
- Prodaja artikala ručne izrade, suve
- nira i sl. …………………………..….100,00 kn


Članak 2.
Naplatu javne površine iz članka 1. ovog Zaključka obavljat će Odsjek komunalnog i prometnog redarstva Grada Makarske.

 


Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Makarske“.

 

 

KLASA: 610-01/17-10/7
UR.BROJ: 2147/05-03/3-17-2
Makarska, 16. lipnja 2017.

 

 


                                                                                                                 Gradonačelnik

                                                                                                            Jure Brkan, dipl.oec.

 

 

makarska logo