8°C weather icon

Zaključak o cijeni plaćanja javne površine od strane sudionika manifestacije ''Ribarske večeri 2018.''

07.06.2018.

Na temelju čl.49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 - pročišćeni tekst i 21/17) te Odluke o proglašenju sajmenih dana na području grada Makarske Klasa: 610-02/18-01/20, Ur.broj: 2147/01-06/5-18-1 od 24. svibnja 2018. godine, gradonačelnik Grada Makarske dana 24. svibnja 2018.g., donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o cijeni plaćanja javne površine od strane sudionika manifestacije

„Ribarske večeri 2018.“

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Zaključkom utvrđuju se cijene korištenja javne površine od strane sudionika manifestacije „Ribarske večeri 2018.“ kako slijedi:

 

-          Pečenje ribe (plodovi mora) sa pridruženim štekatom ……………….. 1.500,00 kn

-          Pečenje ribe (plodovi mora) bez štekata…………………………...…...1.000,00 kn

-          Prodaja pršuta, sira i sl. bez štekata………………………………………300,00 kn

-          Točionik za pivo, sok i sl. ……………………………………………..…500,00 kn

-          Prodaja soparnika...………………………………………………………500,00 kn

-          Prodaja plodina i sl. …………………………………………………..….300,00 kn

-          Prodaja ostalih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda

iz domaće proizvodnje ………………………………………..……....….100,00 kn

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Glasniku Grada Makarske“.

 

 

 

KLASA: 610-01/18-10/1

UR.BROJ: 2147/01-03/3-18-1

Makarska, 24. svibnja 2018.g.

 

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

 

makarska logo