5°C weather icon

Vrijeme prijema građana u Upravne odjele Grada Makarske

11.10.2012.

12.10.2012.

Zaključkom o vremenu prijema građana u Upravne odjele Grada Makarske utvrđeno je novo uredovno vrijeme za prijem građana za pisarnicu i blagajnu. Pravilnikom je određen i polusatni dnevni odmor - pauza djelatnika.


◊◊◊

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br.8/09 i 13/09) i članak 64. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br.13/08, 27/08, 04/09, 04/10, 06/11,9/11,13/11 i 02/12) gradonačelnik Grada Makarske dana 11. listopada 2012.godine, donosi


ZAKLJUČAK
o vremenu prijema građana u Upravne odjele Grada MakarskeČlanak 1.

Na temelju Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske utvrđujem da se prijem građana vrši svakog radnog dana u periodu od 8.00 do 13.00 sati.
Iznimka su
• pisarnica Gradske uprave prijem građana odvija se od 8.00 do 15.00 sati
• blagajna Gradske uprave prijem građana odvija se od 8.00 do 11.30 sati.


Članak 2.

Dnevni odmor - pauza djelatnika ostaje u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske u vremenu od 11.30 do 12.00, u navedenom terminu građani se ne primaju.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15. listopada 2012. godine Zaključak će biti objavljen u Glasniku Grada Makarske, na službenoj stranici Grada Makarske www.makarska.hr, te na ulazu u zgradu Grada.Klasa: 021-01/12-10/49
Ur.broj: 2147/05-04/1-12-1
Makarska, 11. listopada 2012.g.


Gradonačelnik
Marko Ožić Bebek,dr.med.
makarska logo