1°C weather icon

Viši stručni suradnik za realizaciju programa i projekata: Obavijest o novom terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

23.12.2020.

 

Klasa: 112-02/20-20/4

Ur. Broj: 2147/01-06/5-20-35

Makarska: 23. prosinca 2020.

 

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/4; URBROJ: 2147/01-06/5-20-3, objavljenog 11. studenog 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 123/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O NOVOZAKAZANOM TERMINU PROVOĐENJA PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 28. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 08,00 sati - pisano testiranje

-          u 10,00 sati - intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

           

 Kandidati prilikom pristupanja testiranju trebaju imati identifikacijsku ispravu sa slikom.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

 

2.      Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

 

3.      Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/19)

 

4.      Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19)

 

5.      Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19)

 

6.      Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96)

 

7.      Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18, 14/18 i 9/20)

 

 

           

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima je dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

            

            Grad Makarska

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

 

 

makarska logo