28°C weather icon

Viši stručni suradnik za računovodstvo:Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposoobnosti kandidata

16.06.2020.

 

Klasa: 112-02/20-01/1

Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16

Makarska, 16. lipnja 2020.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-01/1; URBROJ: 2147/01-07/3-20-03, objavljenog 05. lipnja 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 66/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 26. lipnja 2020. godine (petak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 08,00 sati – pisano testiranje

-          u 12,00 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1.      Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20

 

2.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19

 

3.      Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

 

4.      Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  (Narodne novine, br. 127/17)

 

5.      Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16 i 101/17)

 

6.      Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19

 

7.      Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18)

 

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19 i 24/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA

RAČUNOVODSTVO

 

makarska logo