9°C weather icon

Važni akti Grada

Odluka o porezu na korištenje javnih površina na području grada Makarske i grafički prikaz zona Odluka o gradskim porezima Grada Makarske Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području grada Makarske Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2017. godinu i grafički prikaz plana Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja Jedinstveni popis djelatnosti na pomorskom dobru Procedura o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda ODLUKA o parkirnim zonama, vremenskom ograničenju parkiranja, vremenu naplate, visini naknade, povlaštenoj parkirnoj karti i rezerviranom parkirnom mjestu u gradu Makarskoj ODLUKA o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske ODLUKA o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Makarske Odluka o izmjeni i dopuni odluke o porezu na korištenje javnih površina na području grada Makarske ZONE JAVNIH POVŠINA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE-GRAFIČKI PRIKAZ Pravilnik o tržnom redu na gradskoj tržnici u Makarskoj ODLUKA o sufinanciranju nabave školskih udžbenika Odluka o izmjeni Odluke o autotaxi prijevozu ODLUKA o autotaksi prijevozu Odluka o postavljanju bankomata ODLUKA o komunalnom redu Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Makarske Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Makarske Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2014. - 2020. godine Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Makarske Statut Grada Makarske (pročišćeni tekst) Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Makarske Odluka o gradskim porezima Grada Makarske Odluka o javnom redu i miru Odluka o komunalnoj naknadi - izmjena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Odluka o kriterijima za ustupanje prava vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Makarske Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Makarske Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa i obračunskih situacija Procedura za postupak javne nabave Procedura stvaranja ugovornih obveza Obrazac za pokretanje postupka javne nabave (uz proceduru za postupak javne nabave) Odluka o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim životinjama O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama Odluka o isplati pomoći umirovljenicima s područja grada Makarske Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
makarska logo