7°C weather icon

Sjednica za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru: Obavijest o održavanju javnog nadmetanja 20. lipnja u gradskoj vijećnici

18.06.2018.

Vijeće za davanje koncesijskog

odobrenja na pomorskom dobru

342-01/18-01/6

2147/01-03/3-18-6

18. lipnja 2018.g.

 

 

                                                                      

O B A V I J E S T

 

 

            Dana 8. lipnja 2018.g. održana je sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Makarske, na kojoj su pregledani svi zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja, pristigli po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2018. godinu Klasa:342-01/18-01/6, Ur.broj:2147/01-03/3-18-5 od 25. svibnja 2018. godine.

 

 

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva Vijeće je utvrdilo da se za obavljanje djelatnosti komercijalno-rekreacijskih sadržaja (ležaljke i suncobrani) za lokaciju broj 6 - Cvitačka - (ispred caffe bara Cubano) i lokaciju broj 16 - Plaža Blace (kat.čest. 2928  k.o. Veliko Brdo)  javilo više podnositelja zahtjeva koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

 

 

            Slijedom navedenog, a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2018. godinu, pozivaju se slijedeći podnositelji zahtjeva:

 

                                               -             AGROLINO d.o.o.

                                               -             R.I. - KONCEPT LUXURY d.o.o.

                                               -             IVO BEROŠ vl. obrta za ugostiteljstvo FJAKA

                                               -             BISTRO MORE j.d.o.o.

 

na javno nadmetanje, koje će se održati 20.06.2018. (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s početkom u 09,00 sati.

 

 

Pozvani podnositelji zahtjeva na javnom nadmetanju mogu ponuditi jedinični iznos na ime naknade za davanje koncesijskog odobrenja, koji mora biti veći od iznosa propisanog ovim Planom, odnosno Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Na javnom nadmetanju, kroz licitaciju, svaki podnositelj zahtjeva može ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava. Koncesijsko odobrenje izdaje se onom podnositelju zahtjeva koji je ponudio najveći iznos naknade.

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                

Joze Vranješ, mag.ing.el.                      

makarska logo