13°C weather icon

Sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske

25.03.2010.

26.03.10.


Danas je u zgradi Grada Makarske održana sjednica Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske, na kojoj se raspravljalo o prijedlogu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica velikih nesreća i katastrofa za područje Grada Makarske.
Prijedlog Procjene izradilo je posebno povjerenstvo, koje je imenovao gradonačelnik. Procjena ugroženosti, kojom se ukazuje na vrstu, intenzitet, učestalost, stupanj i obujam mogućih ugroza Makarske, polazna je osnova za izradu Plana zaštite i spašavanja Grada Makarske i na njemu temeljenih operativnih planova zaštite i spašavanja.
Na sastanku koji je vodio načelnik Stožera dogradonačelnik Ivan Ivanda prihvaćen je prijedlog Procjene kao i određene ispravke i dopune. Ostavljen je i rok od sedam dana da se dostave još neke eventualne dopune, a potom će konačni tekst prijedloga biti upućen na suglasnost Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje te Gradskom vijeću na konačno usvajanje.
 
makarska logo