21°C weather icon

Šetalište dr. fra Jure Radića privremeno se zatvara za promet zbog manifestacije Advent u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2018.

30.11.2018.

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske dana 29. studenog 2018.g. donosi

 

 

 

ODLUKU

O PRIVREMENOM ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE

 

 

 

Članak 1.

 

Za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2018. u razdoblju od 1. prosinca 2018. do 06. siječnja 2019.g., radi sigurnog odvijanja prometa pješaka, privremeno se zatvara Šetalište dr. Fra Jure Radića za sav promet motornih vozila, osim za vozila s posebnom dozvolom nadležnog tijela Grada Makarske, vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i slično) u slučaju hitnih intervencija, te vozila dostave. Dostava se može vršiti svakog dana u jutarnjim satima do 11,00 sati.

 

 

Članak 2.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Klasa: 610-02/18-01/30         

Urbroj:2147/01-03/3-18-63

 

Makarska 29. studenog 2018.g.

      

GRADONAČELNIK

 

 Jure Brkan, dipl.oec.

 

makarska logo