32°C weather icon

Savjetnik za kulturu: Obavijest o ponovljenom provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

02.08.2019.

Klasa: 112-03/19-01/9

Ur. broj: 2147/01-06/3-19-15

Makarska, 02. kolovoza 2019.

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu savjetnika za kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, na određeno vrijeme, a u vezi Oglasa za prijam u službu KLASA: 112-03/19-01/9; URBROJ: 2147/01-06/3-19-03, objavljenog 06. lipnja 2019. godine u ponovljenom postupku nakon poništenja rješenja o prijemu u službu daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PONOVLJENOM PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu za prijam u službu savjetnika za kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske, na određeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Oglasa, održat će se dana 07. kolovoza 2019. godine (srijeda) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

 

-          u 09,00 sati – pisano testiranje

-          u 09,45 sati – intervju

 

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

 

 

2.      Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti  

      («Narodne novine», br. 17/19)

 

 

3.      Zakon o muzejima («Narodne novine», br. 61/18)

 

 

4.      Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge («Narodne novine», br. 26/15)

 

 

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18 i 12/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

oglasa za prijam u službu

 

makarska logo