9°C weather icon

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

25.05.2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regiona lne) samouprave ("Narodne novine", br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst. 109/07 i  24/11) Gradsko izborno povjerenstvo Grada MAKARSKE donosi
 
KLASA: 013-01 / 14-01 /4
URBROJ: 2147/05-04/ 1-15-03
 
 
RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA
 
 
Na području Grada MAKARSKE određuje se sljedeće biračko mjesto:
 
1.) BIRAČKO MJESTO BR.1 MAKARSKA u: ZGRADA GRADA MAKARSKA - SOBA BROJ 26., MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1
 
koje obuhvaća birače bošnjačke, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, ruske, slovenske i srpske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu/općini: MAKARSKA, VRGORAC, BAŠKA VODA, BRELA, GRADAC, PODGORA, TUČEPI
 
 
U MAKARSKOJ, 21.05.2015.
 
 
PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
BORO MISIR

makarska logo