13°C weather icon

Program vijeća

PROGRAM RADA VIJEĆA ZA PREVENCIJU GRADA MAKARSKE


TEMELJNE ODREDNICE

 


Vijeće za prevenciju Grada Makarske temelji svoj rad na činjenicama da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života te da je krimininalitet složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena institucija bez pomoći cijele zajednice.

Cilj Vijeća je preventivnim aktivnostima utjecati na smanjenje kriminaliteta, osjećaja nesigurnosti kod građana te povećanje ukupne kvalitete života.

Vijeće preventivne aktivnosti provodi zajedničkim i koordiniranim radom svih društevnih subjekata - građana, tijela lokalne samouprave, policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, crkve, državnih, županijskih, gradskih i inspekcijskih tijela, sudova, ustanova socijalne skrbi, turističkih zajednica i dr.

Vijeće se sastaje jednom mjesečno i to svakog prvog utorka u mjesecu u zgradi Grada Makarske.

Članovi Vijeća, nakon analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju formiraju radne skupine.

U radnim skupinama mogu sudjelovati svi građani koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Rad Vijeća je javan.AKTIVNOSTI VIJEĆA

ANALIZA STANJA

 Analiza stanja temelj je i polazišna točka svih aktivnosti Vijeća.

Članovi Vijeća, praćenjem društvenih događanja i statističkih pokazatelja, ispitivanjem stavova građana te stručnim prosudbama pojedinih društvenih subjekata, utvrđuju stvarno stanje sigurnosti, uzroke asocijalnog ponašanja te pronalaze načine i modele rješavanja uočenih problema.

 


POVEĆANJE SIGURNOSTI DJECE I MLADIH I PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE

 
Sigurnost djece i mladih od posebnog je značaja za Vijeće i cjelokupnu zajednicu. Vijeće provodi preventivne aktivnosti s ciljem uklanjanja negativnih utjecaja društvene sredine na razvoj djece i maloljetnika te osiguranja normalnih uvjeta za razvoj njihove ličnosti.

S ciljem povećanja sigurnosti i dobrobiti djece i mladih, Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:

- stavljanje cjelokupnog ljudskog, stručnog i materijalnog potencijala zajednice u službu dobrobiti djece i mladih
- promoviranje pozitivnog sustava vrijednosti
- provođenje programa prevencije ovisnosti i nasilja
- uređenje okoliša obrazovnih ustanova
- osvjetljavanje prostora oko obrazovnih ustanova
- uređenje postojećih igrališta i izgradnja novih
- omogućavanje povezivanja obrazovnih ustanova sa službama za mlade, kulturnim, umjetničkim i sportskim organizacijama, službama za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje
- aktivno i pravodobno sudjelovanje školskih, zdravstvenih, socijalnih i redarstvenih službi u ranom prepoznavanju i tretmanu djece s poremećajima u ponašanju
- poticanje pomoći roditelja, lokalnih organizacija i gospodarskih subjekata obrazovnim ustanovama
- jačanje mehanizama neformalnog nadzora
- edukacija školske i predškolske djece o ulozi policije s naglaskom na uspostavljanju odnosa povjerenja
- osiguranje mogućnosti kvalitetenog provođenja slobodnog vremena
- povećanje mogućnosti bavljenja sportskim i kulturnm aktivnostima

 

 

PREVENCIJA NASILJA U OBITELJI I POMOĆ ŽRTVAMA NASILJA

 
Vijeće prepoznaje nasilje u obitelji kao aktulani i rastući problem zajednice koji ostavlja neizbrisive posljedice za pojedinca – žrtvu nasilja i cijelu zajednicu.

S ciljem prevencije nasilja u obitelji i pomoći žrtvama nasilja, Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:

- razvijanje mehanizama neformalnog nadzora radi pravodobnog uočavanja pojave nasilja u obitelji
- pružanje psihosocijalne, pravne i materijalne pomoći žrtvama nasilja

 


PREVENCIJA IMOVINSKOG KRIMINALITETA

 
Imovinski kriminalitet nanosi materijalnu štetu građanima i gospodarskim subjektima te kod građana stvara osjećaj straha i nesigurnosti.

Vijeće prevenciju imovinskog kriminaliteta provodi mjerama situacijske prevencije.

Aktivosti prevencije imovinskog kriminaliteta Vijeće provodi kroz programe

- edukacije građana i gospodarskih subjekata o mogućnostima samozaštite
- poticanja primjene mehanizama samozaštite
- intervencije u prostoru s ciljem smanjenja mogućnosti za izvršenje kaznenih djela imovinskog kriminaliteta te povećanja rizika otkrivanja počinitelja
- jačanja mehanizama formalnog i neformalnog nadzora
- poticanja razvijanja dobrosusjedskih odnosa te promoviranje projekta „Dobar susjed – siguran stan“

 

JAVNI RED I MIR


Ometanje javnog reda i mira onemogućava normalan način života građana, stvara nemir, osjećaj nesigurnosti, ugrožava sigurnost ljudi i imovine te onemogućava građane u ostvarivanju njihovih prava.

S ciljem zaštite javnog reda i mira Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:

- donošenje akata kojima se uređuje ponašanje građana na javnim mjestima i predviđaju sankcije za prekršitelje
- izrada karte buke
- ograničavanje buke u ugostiteljskim objektima
- ograničavanje radnog vremena ugostiteljskih objekata u stambenim kvartovima
- skraćivanje radnog vremena ugostiteljskim objektima u kojima se učestalije narušava javni red i mir
- poticanje suradnje između policije, državnog inspektorata, sanitarne inspekcije i komunalnog redarstva radi uspostavljanja i održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira
- provođenje snažnijeg nadzora poštivanja zakonskih odredbi vezanih za zabranu usluživanja alkoholnih pića maloljetnicima i osobama pod utjecajem alkohola u trgovinama i ugostiteljskim objektima

 

 

OBLIKOVANJE OKOLIŠA

 
U oblikovanju okoliša Vijeće polazi od ideje da loše zamišljena politika stanovanja vodi gubitku poznatog okruženja čime se stvara ozračje nesigurnosti te se gubi osjećaj pripadnosti i povećava delikvencija.

S ciljem kreiranja okoliša, koji kod građana stvara osjećaj sigurnosti, pripadnosti i odgovornosti, Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:

- osvjetljavanje javnih prostora, autobusnih postaja, zabačenih ulica i mjesta
- redovito održavanje i razvijanje kvalitete javnih prostora
- postavljanje i javno obznanjivanje postojanja video nadzora s vidljivo istaknutim video kamerama na ugroženim mjestima
- sprječavanje prenapučene stambene gradnje
- prilagođavanje otvorenih prostora, šetnica, parkova, trgova, nogostupa nazočnosti i aktivnostima ljudi
- razvijanje osjećaja pripadnosti i odgovornosti građana za javne prostore

 

 

STRAH OD KRIMINALA


Osjećaj nesigurnosti, strah od kriminala ili viktimizacije zahvaća većinu zajednice, a posebno osobe starije dobi i one iz marginaliziranih društvenih skupina. Strah od kriminala smanjuje povjerenje građana u zajednicu, nepovoljno utječe na razvoj zajednice te smanjuje kvalitetu življenja.

S ciljem smanjenja straha od kriminala te povećanja povjerenja građana u zajednicu, Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:

- osmišljavanje i provođenje programa pomoći osobama starije životne dobi i marginaliziranim društvenim skupinama (manjine, invalidi, žrtve nasilja)
- uspostavljanje kvalitetnije komunikacije između građana i društvenih institucija zaduženih za osiguranje sigurnosti
- provođenje društvenog istraživanja s ciljem prepoznavanja prostora i vremena koje građani percipiraju kao nesigurne
- intervencije u prostorima koje građani percipiraju kao nesigurne

 

 

KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU


Uspostavljanje kvalitetne, dvosmjerne komunikacije s građanima i medijima jedan je od ključnih zadataka Vijeća za prevenciju, a ujedno i temelj za realizaciju zacrtanih projekata i programa.
Od velike je važnosti definirati komunikacijske aktivnosti Vijeća, pogotovo u slučajevima kada želimo realizirati projekte koji se tiču cijele zajednice i građana, koji će nam, naposljetku, poradi uspješne realizacije, pružiti potporu i pomoć.

Kako bi se uspostavila dvosmjerna komunikacija s građanima i medijima, Vijeće provodi sljedeće aktivnosti:
• Kontinuirano i detaljno osmišljavanje pristupa odnosa s javnošću i plasiranje informacija javnosti.
• Uključivanje medija i građana u rad i planiranje aktivnosti Vijeća
• Pružanje vjerodostojnih informacija o projektima Vijeća medijima koje će najbržim sredstvom informiranja doprijeti do ciljane javnosti.
• Uspostavljanje odnosa s medijima koji će građanima prezentirati uspjehe i pozitivne pomake cijele zajednice tako da ih i sami shvate kao svoje uspjehe i uključenost u rješavanje zadaća za opće dobro i prosperitet svih.
• U suradnji s medijima konstantno animirati građane za aktivnim sudjelovanjem u rješavanju zajedničkih problema.
• Izgraditi takvu komunikaciju s medijima, u užoj i široj sredini, koja će omogućiti da nas mediji uzimaju kao važan izvor informacija o razvoju lokalnih inicijativa i razvoja, o inicijativama građana i njihovom mišljenju.
• Redovito provođenje anketa među građanima koje, kao sastavni dio dvosmjerne komunikacije, utvrđuju stavove i potrebe javnosti te daje povratnu informaciju. Rezultati anketa pružaju nam smjernice za daljnjim radom.
• Organizacija susreta s građanima- prilika za razvijanjem dijaloga sa svim skupinama u gradu kako bi se uspostavila željena suradnja i dobila povratna informacija.

Vijeće provodi i druge aktivnosti sukladno mogućnostima i sigurnosnoj problematici.

 

makarska logo