18°C weather icon

Program razvoja ribarstva - natječaj

31.10.2012.

9.11.2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I EUROPSKE INTEGRACIJE
raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2012.

I. PREDMET

Sufinanciranje projekata izrade projektne dokumentacije za objekte namijenjene uzgoju, preradi i konzerviranju riba, rakova i školjki.


II. DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

Dokumentaciju za natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz „Programa razvoja ribarstva“ s podrobnijim informacijama i razrađenim uvjetima i elementima iz ovog natječaja, te sadržajem prijave i uputama za davanje iste, može se preuzeti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije, Domovinskog rata 2/1, 21 000 Split, svakim radnim danom od 9 do 14 sati, soba br. 134 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije: www.dalmacija.hr


III. SUDJELOVANJE KORISNIKA SUFINANCIRANJA

Korisnici sufinanciranja mogu biti:

- pravna i fizička osoba koja ima povlasticu za uzgoj i povlasticu za gospodarski ribolov sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“ br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst) i Zakonu o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 56/10, 55/11);

- obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar s osnovnom djelatnošću uzgoja, prerade i konzerviranja riba, rakova i školjki;

- ribarska zadruga priznata sukladno Pravilniku o ribarskim zadrugama („Narodne Novine“ br.48/10). koji

- nemaju dugovanja prema Županiji;
- nemaju dugovanja prema državi;
- sjedište i djelatnost na području Županije

IV. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba sadržavati sve elemente iz Dokumentacije za natječaj iz točke II. ovog natječaja, koji moraju biti dostavljeni na način i redoslijedom određenim u navedenoj Dokumentaciji. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.


V. ROK, NAČIN I MJESTO ZA PREDAJU PRIJAVE:

Prijava na natječaj se podnosi na propisanom obrascu prijave s pripadajućem dokumentacijom, na protokol županije, soba br. 15. ili preporučenom pošiljkom, na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2012., 21000 Split, Domovinskog rata 2/1, s naznakom „Prijava za natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva“.

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Obavijesti o objavljivanju javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja.


VI. OTVARANJE PRIJAVA

Prijave pristigle po objavljenom natječaju, otvara i obrađuje Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa razvoja ribarstva za 2012. Povjerenstvo može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

VII. ODABRANI KORISNICI SUFINANCIRANJA:

Po obradi i rangiranju prijava Podnositelj čija prijava udovoljava gore navedenim uvjetima, o tome će biti obaviješten u primjerenom roku.
makarska logo