16°C weather icon

Prisustvovanje građana na sjednicama Gradskog vijeća

Prisustvovanje građana na sjednicama Gradskog vijeća

  

Javnost rada sjednica Gradskog vijeća regulirana je odredbama članaka 96.,97. i 98. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Glasnik Grada Makarske br. 6/14,15/17)
 
 
I.             JAVNOST RADA
 
Članak 96.
Sjednice Gradskog vijeća su javne.
 
Članak 97.
Građani, i najviše po tri predstavnika zaintetresiranih pravnih osoba i udruga imaju pravo prisustvovati sjednici Gradskog vijeća.
Građani, pravne osobe i udruge dužni su pisano najkasnije tri dana prije održavanja sjednice najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća.
Građani su dužni navesti svoj broj osobne iskaznice, a pravne osobe i udruge su dužne navesti svoje matične brojeve, te imena i prezimena osoba koje će biti nazočne sjednici.
            Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti broj građana koji prisustvuju sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.
Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice, glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).
Ako građani i druge osobe koje su nazočne sjednici narušavaju red, predsjednik će ih opomenuti. Predsjednik može narediti da se iz dvorane udalje građani ili druge osobe koje i nakon opomene narušavaju red.
 
Članak 98.
Građanin i predstavnik pravne osobe ili udruge dužan je pisano najkasnije tri dana prije održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća zatražiti da se obrati Gradskom vijeću u vezi teme koja je najavljena u prijedlogu dnevnog reda za tu sjednicu Gradskog vijeća, uz naznaku o čemu želi govoriti.
Gradsko vijeće većinom glasova nazočnih vijećnika odlučuje može li se građanin i predstavnik pravne osobe ili udruge obratiti Gradskom vijeću.
                Obraćanje građanina i predstavnika pravne osobe ili udruge može trajati najduže 5 minute.
                Predsjednik Gradskog vijeća opomenut će građanina i predstavnika pravne osobe ili udruge koji u svom obraćanju vrijeđa, omalovažava ili na drugi način vrijeđa dostojanstvo ili ugled drugih fizičkih ili pravnih osoba, udruga ili tijela, ili upotrebljava neprimjeren rječnik. Predsjednik će oduzeti riječ građaninu i predstavniku pravne osobe ili udruge koji i nakon opomene nastavi se jednako ponašati.  
Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika mogu odgovoriti i komentirati obraćanje građanina i predstavnika pravne osobe ili udruge u trajanju od najduže 5 minuta.  
Na istoj sjednici Gradskog vijeća jedan građanin i predstavnik pravne osobe ili udruge može se obratiti samo jednom.
 
 
makarska logo