10°C weather icon

Priopćenje Grada Makarske: Grad Makarska u Ulici Marka Marulića štiti svoju imovinu, Milan Ravlić temeljem presude na koju se poziva nije mogao steći pravo vlasništva

30.08.2016.

Tvrtka Migros, zastupana po direktoru Milanu Ravliću, izvodila je građevinske radove na javnoprometnoj površini (dio čest. zem. 587/1 K.O. Makarska-Makar, u naravi Ulica Marka Marulića i parkiralište) na način da je dizala sloj asfalta, postavljala betonske kocke umjesto asfalta i izmiještala trasu postojeće ceste, uz sve to potpuno zanemarujući postojeću, davno, izgrađenu infrastrukturu, jer je postojeće šahte vode i oborinske kanalizacije zatvorila betonskim kockama.


Komunalni redari su izašli na teren te tvrtki Migros d.o.o., budući da se radi o javnoprometnoj površini, koja je bez obzira na zemljišno-knjižni upis u naravi cesta, izdali rješenje kojim mu je naređeno da istu vrati u prvobitno stanje. No, Tvrtka Migros je to odbila učiniti u ostavljenom roku od 5 dana od primitka rješenja, odnosno odbila je postupiti po rješenju Grada. Tvrtki Migros d.o.o. upućeno je novo rješenje o izvršenju - vraćanje u prvobitno stanje koje Grad provodi putem trećih osoba, a na njegov trošak.
Iz spomenutog rješenja Ravlić je vidio da je izvršenje planirano za 29. kolovoza 2016. u 08,00 sati, pa je već nekoliko dana prije kamionima i osobnim automobilima zauzeo predmetnu česticu da bi spriječio namjere Grada.


Grad je reagirao u cilju zaštite svoje imovine jer je bez obzira na zemljišno-knjižni upis trećih osoba, od kojih je Ravlić kupio predmetno zemljište, Grad Makarska jedini i isključivi stvarni i izvanknjižni vlasnik navedene nekretnine. Naime, osobama koje su upisane na spornom zemljištu predmetna nekretnina oduzeta je Rješenjem o eksproprijaciji iz 1976. radi izgradnje parkirališta i rješavanja kolnih prometnica te je istima plaćena naknada. Dakle, iako su isti, odnosno njihovi pravni prednici, upisani kao zemljišno-knjižni vlasnici, nemaju nikakva stvarna niti bilo koja druga prava na predmetnoj nekretnini, jer im je ista eksproprirana, oduzeta iz posjeda i privedena namjeni.


Gosp. Milan Ravlić kao vlasnik tvrtke Migros d.o.o. je bez obzira na činjenicu da je ishodio formalnu presudu zbog ogluhe kod Općinskog suda, budući kod donošenja presude sud nije ulazio u činjenična utvrđenja vezano za pravni osnov stjecanja prava vlasništva fizičkih osoba upisanih u zemljišne knjige, temeljem te presude nije stekao niti je mogao steći pravo vlasništva.


Grad je reagirao i postupao sukladno zakonu. Naime, sukladno odredbi čl. 101. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/2012), koji stupio na snagu 28. srpnja 2011., sporni dio čest. zem. 587/1, K.O. Makarska-Makar predstavlja nerazvrstanu cestu, koja je po svom pravnom statusu javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Makarske kao jedinice lokalne samouprave. Odredbom čl. 98. istog Zakona propisano je da su nerazvrstane ceste one ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima i koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu tog Zakona.


Na osnovu svega navedenog Grad Makarska je podnio tužbu pred Općinskim sudom u Splitu-Stalna služba u Makarskoj radi utvrđenja prava vlasništava i ispravka uknjižbe.


 

makarska logo