15°C weather icon

Prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna PPU Grada Makarske

12.01.2008.

14. 01. 08.


Dana 08. siječnja 2008. godine održana je prethodna rasprava o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske, na koju su sukladno članku 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br 76/07) pozvane pravne osobe i tijela s javnim ovlastima, a koja je organizirana radi pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva, o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Nacrt izmjena i dopuna PPUG-a predstavila je Ivana Bojić, voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje pri Institutu građevinarstva Hrvatske, Poslovni centar Split, kao predstavnica izrađivača i odgovorni voditelj izrade ovog plana.

Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se na izmjenu tekstualnog i grafičkog dijela Elaborata Prostornog plana.

Izmjene tekstualnog dijela provode se radi što učinkovitije primjene i realizacije planiranih sadržaja te omogućavanja realizacije novih programa i sadržaja u prostoru od interesa za Grad Makarsku pri čemu su kao kvalitativna dopuna planirana nova rješenja koja su provjerena, te radi usklađenja Prostornog plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“, broj 76/07 ) i Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko – dalmatinske županije ( „Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“, broj 13/07 ).

Izmjenama se posebno nastoji intervenirati u odredbe kojima bi se koliko je moguće sanirala izgradnja na postojećim građevinskim česticama u izgrađenim dijelovima građevinskog područja Grada te omogućila realizacija sadržaja od gradskog interesa: izgradnja sportskih i školskih dvorana za male sportove, izgradnja stanova POS-a, rekonstrukcija i uređenje postojećeg Gradskog groblja te izgradnja i rekonstrukcija hotela.

Izmjene grafičkog dijela, također, odnose se samo na izmjenu granice obuhvata građevne čestice starog groblja, te na utvrđivanje granice obuhvata novog detaljnog plana uređenja za potrebe izgradnje stanova iz programa poticane stambene izgradnje.

Za vrijeme prethodne rasprave definirana su i tri nova zahtjeva koja je potrebno obraditi putem ovih izmjena a odnose se na:
• rješavanje pitanja izgradnje građevine za potrebe Udruge Sunce;
• omogućavanje veće legalizacije postojećih objekata na području Grada, jer o tome ovisi i egzistencija i daljnji nastavak obavljanja pretežitog zanimanja (turističkog iznajmljivanja ležajeva) većine građana Makarske;
• te unošenje i razrada odredbi koja će omogućiti utvrđivanje građevinskih čestica za redovnu upotrebu zgrada javnih ustanova i višestambenih zgrada tzv. kolektivnog stanovanja koje su izgrađene u vrijeme socijalističkog društvenog vlasništva, a nemaju formirane građevinske čestice.

Nakon prethodne rasprave, zajedno s izvješćem o ovoj raspravi, Nacrt prijedloga se dostavlja Gradskom poglavarstvu koje utvrđuje Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske za javnu raspravu.

makarska logo