- weather icon

Pozivni natječaj za udruge osoba s invaliditetom

04.02.2013.

5.2.2013.


Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (u daljnem tekstu: Nacionalna zaklada), sukladno članku 3. stavak 2. i članku 15. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/03), članku 5. i 25. Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Odredbi Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga i Sporazuma s Ministarstvom socijalne politike i mladih o uspostavi Razvojne suradnje kroz programske podrške u provođenju Pilot-programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj te Kriterijima za dodjelu institucionalnih podrški za djelovanje i razvoj udruga osoba s invaliditetom i nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom u 2013. godini raspisuje


POZIVNI NATJEČAJ


za sudjelovanje u Pilot-programu uvođenja sustavne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruga osoba s invaliditetom
u Republici Hrvatskoj u 2013. godiniA) VRSTA PRIJAVA - VISINA FINANCIJSKE PODRŠKE - ROK PRIJAVE -
TRAJANJE PODRŠKE

Na ovaj Pozivni natječaj moguće je poslati prijavu za odobravanje:
INSTITUCIONALNE PODRŠKE STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ I/ILI PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) RAZINI
Razvojna suradnja u području stvaranja Pilot-programa sustavne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruga osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj u 2013. godini koja se provodi u partnerstvu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ministarstva socijalne politike i mladih temeljem Sporazuma o uspostavi Razvojne suradnje.
Na ovaj Pozivni natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj i/ili područnoj (regionalnoj) razini.
Institucionalne podrške se dodjeljuju u iznosu od Kn 50.000,00 do Kn 150.000,00 uz uvjete utvrđene u Uputama za prijavu.
Rok prijave: 22. veljače 2013. godine.
Trajanje podrške: 2013. godina

B) UVJETI PRIJAVE

Iznos financijske podrške
Iznos financijske podrške koji jedna udruga može ostvariti od Nacionalne zaklade po ovom natječaju iznosi od Kn 50.000,00 do Kn 150.000,00 ovisno o ispunjavanju kriterija navedenih u točki D) i Uputama za prijavu.
Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 (tri) kategorije:
1.kategorija – podrška do Kn 150.000,00
2.kategorija – podrška do Kn 100.000,00
3.kategorija – podrška do Kn 50.000,00
Broj prijava
Nacionalna zaklada će u suradnji s Ministarstvom odobriti do 50 institucionalnih podrški za udruge osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Moguće je odobriti najviše
•do 20 (dvadeset) prijava u kategoriji do Kn 150.000,00,
•do 20 (dvadeset) prijava u kategoriji do Kn 100.000,00 i
•do 10 (deset) prijava u kategoriji do Kn 50.000,00.

C) NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje zahtjeve za ostvarivanje institucionalne podrške prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s elektronički popunjenim obrascima na CD-u te s prilozima čine cjelovitu prijavnu dokumentaciju.
Prijavnu dokumentaciju - popunjene i ovjerene obrasce u papirnatom obliku zajedno s CD-om na kojem trebaju biti popunjeni obrasci u elektroničkom obliku te priloge treba, isključivo poštom, uz napomenu "za Pozivni natječaj – udruge osoba s invaliditetom" i "–Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava –" poslati na adresu:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
"za Pozivni natječaj - udruge osoba s invaliditetom"
Štrigina 1a
10000 Zagreb
- Ne otvarati do sjednice Komisije za otvaranje prijava -
Zakašnjele prijave (s poštanskim žigom nakon 22. veljače 2013. godine), nepotpune prijave, prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, rukom i/ili pisaćim strojem pisane prijave, prijave uz koje se neće nalaziti CD s popunjenim opisnim obrascem i popunjenim obrascem proračuna, prijave koje neće biti poslane na propisanim obrascima Nacionalne zaklade ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima ovog Pozivnog natječaja neće se razmatrati.

D) GLAVNI KRITERIJ ZA FINANCIRANJE

Uvjeti koje udruga osoba s invaliditetom mora ispuniti za dodjelu institucionalne podrške:
•upisana je u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija;
•ne obavlja poslove iz djelokruga tijela državne uprave (javne ovlasti);
•aktivno djeluje kao udruga osoba s invaliditetom i to: invalida rada, civilnih invalida rata, gluhih i nagluhih osoba, slijepih osoba, gluhoslijepih osoba, osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, mentalnim, intelektualnim teškoćama te tjelesnim invaliditetom, a što treba biti razvidno iz Statuta udruge;
•područje djelovanja udruge odnosi se na lokalnu i područnu (regionalnu) razinu što treba biti razvidno iz Statuta udruge;
•djeluje uz podršku jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave kroz sufinanciranje aktivnosti ili ustupanje prostora odnosno druge vrste podrške jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave
•djeluje u službi općeg/zajedničkog dobra i u skladu s vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
•obavlja djelatnost u skladu s nacionalnim strategijama i programima zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom te sukladno programima za poticanje razvoja civilnoga društva;
•razvija suradnju i partnerstvo s nadležnim tijelima državne uprave odnosno lokalnom i/ili područnom (regionalnom) samoupravom u području njihovog djelovanja te suradnju s ostalim organizacijama civilnoga društva, a naročito nacionalnim savezima udruga osoba s invaliditetom;
•uredno ispunjava sve ugovorene obveze za prethodno odobrena sredstva iz državnog proračuna/javnih izvora, uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću (redovito izvještavanje, namjensko korištenje sredstava i sl.);
•djelovanjem u zajednici rješava probleme i zadovoljava potrebe osoba s invaliditetom, a ne isključivo potrebe svojih članica/članova;
•vodi transparentno financijsko poslovanje;
•nema dospjela, nepodmirena dugovanja prema Republici Hrvatskoj;
•institucionalna podrška (osnovna djelatnost) udruzi nije financirana posebnim propisima ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora;
•ima usvojen Strateški plan, odnosno Plan i programa rada, za razdoblje od 3-5 godina, te Operativni plan za 2013. godinu;
•osigurala je organizacijske, ljudske, prostorne i djelomično financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti te zapošljava odnosno namjerava zaposliti osobe s invaliditetom i/ili druge stručne i administrativne djelatnike sukladno Strateškom planu, odnosno Planu i programu rada udruge;
•unapređuje ljudske i organizacijske resurse u skladu sa Strateškim planom, odnosno Planom i programom rada;
Pored ovih uvjeta, udruge koje se prijavljuju moraju udovoljiti i svim posebnim uvjetima propisanim u Uputama za prijavu.

E) DOSTUPNOST PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirane udruge osoba s invaliditetom trebaju ispuniti propisane obrasce prijave za dobivanje institucionalne podrške te ostalu prijavnu dokumentaciju i dostaviti je u roku na adresu Nacionalne zaklade.
Obrasci za prijavu mogu se preuzeti s internetske stranice Nacionalne zaklade http://zaklada.civilnodrustvo.hr, a mogu se dobiti i na CD-u:
1.u Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, Štrigina 1a, Zagreb, svakog radnog dana od 9:00 do 16:00 sati;
2.pozivom na telefonski broj: 01/2399-100 nakon čega će na organizaciji biti dostavljena cjelovita natječajna dokumentacija i to: na CD-u u slučaju dostave na poštansku adresu ili elektronički u slučaju dostave na adresu e-pošte organizacije.
Specifična pitanja vezana uz prijave na ovaj poziv mogu se postavljati isključivo na adresu e-pošte: udrugeOSI@zaklada.civilnodrustvo.hr ili putem telefaksa na broj 01/2399-111.

F) PROCJENA KVALITETE PRIJAVA

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade prijave koje su zadovoljile propisane uvjete Pozivnog natječaja upućuju se na procjenjivanje Procjenjivačkom tijelu.
Za institucionalne podrške Procjenjivačko tijelo odluke donosi u dva kruga procjenjivanja tako da nakon prvog kruga procjene stručna služba Nacionalne zaklade i Ministarstva organizira programsko i financijsko predvrednovanje djelovanja udruga koje su procijenjene s najviše bodova. Uvažavajući rezultate tako provedenog vrednovanja provodi se konačna procjena, rangiranje prijava te prijedlog odluke o financiranju ili argumentirano obrazloženje o razlozima neodobravanja financiranja.

G) OBJAVA REZULTATA

Rok za objavu prihvaćenih institucionalnih podrški je svibanj 2013. godine. Odluka će biti objavljena na internetskoj stranici Nacionalne zaklade: http://zaklada.civilnodrustvo.hr.

H) KONAČNOST ODLUKE I PRAVO PRIGOVORA

Odluke Nacionalne zaklade o odobravanju ili neodobravanju podrški su konačne. Svaka organizacija koja je sudjelovala u natjecanju za dodjelu financijskih podrški može uputiti prigovor Upravnom odboru Nacionalne zaklade u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima natječaja u slučaju da je uočila eventualne propuste u primjeni utvrđenog postupka procjene njene prijave. S tim u vezi organizacije mogu ostvariti pravo uvida u dokumentaciju zbirne procjene prijava.
Upravni odbor Nacionalne zaklade dužan je odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno održavanja sjednice na kojoj se raspravljalo o prigovoru, ako se radi o prigovoru koji ukazuje na propuste u primjeni propisanog postupka procjene prijava.

I) MJERE ZA ZAŠTITU OD MOGUĆEG SUKOBA INTERESA

Na mogući sukob interesa koji nastaje ako član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Nacionalne zaklade odlučuje o pitanjima koja se odnose na pravnu osobu čiji je član, u čijem upravljanju sudjeluje i u kojoj ima imovinski interes, primjenjuju se odredbe članka 11. stavak 1. Zakona o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva, na način da taj član/članica Upravnog odbora ili drugog tijela Nacionalne zaklade ne može u tom slučaju glasovati odnosno odlučivati.
____________________________________________________________________________
Nacionalna zaklada pridržava pravo smanjenja broja podrški kao i visine sredstava za pojedine oblike podrški ovisno o ukupno doznačenim sredstvima u 2013. godini.
makarska logo