4°C weather icon

Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade

25.06.2012.

26.6.2012.

Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih

Sukladno Odluci o načinu raspodjele financijskih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu za projekte udruga mladih i za mlade (KLASA: 230-02/12-0004/3, URBROJ: 519-06/2-02-12-IB-1 od 8. lipnja 2012. godine), točci V. Ministarstvo socijalne politike i mladih raspisuje Poziv za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave Obavijesti o objavi Poziva u Jutarnjem listu, odnosno od 20. lipnja do 20. srpnja 2012. godine.


DOKUMENTI


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih


upućuje
P O Z I V


za prijavu prijedloga projekata udruga mladih i za mlade za dodjelu financijske potpore iz Drţavnog proraĉuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih

1. PREDMET POZIVA

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti projekti udruga mladih i za mlade koji predstavljaju ispunjenje Mjere 4., Područja 5. Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine; Podupirati rad udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj; i to isključivo u sljedećim prioritetima:
a) meĊunarodna suradnja
b) aktivno sudjelovanje
c) programsko umreţavanje
d) osposobljavanje za poduzetništvo i samozapošljavanje.
Mladima se smatraju osobe od 15. do 30. godine.
Udrugama mladih i za mlade smatraju se pravne osobe registrirane prema Zakonu o udrugama, ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, sukladno statutu udruge. Kod udruga mladih, većina članova/ica svih upravljačkih tijela su mladi u dobi od 15 do 30 godina, sukladno statutu udruge.

2. UVJETI PRIJAVE

Svaka udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti jedan projekt (vidi toĉku 5).
Ako udruga prijavi više od jednog projekta, sve prijave smatrat će se nevaţećima.
Prijedlozi za financijsku potporu uzet će se u obzir, ako udruga udovoljava sljedećim uvjetima:
- udruga je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj
- udruga djeluje u službi općeg dobra i javnosti u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske
- udruga je ciljno i prema djelatnostima opredijeljena za rad s mladima i za mlade, sukladno statutu udruge udruga ima ljudske resurse i materijalne mogućnosti za provedbu prijavljenog projekta
- djelatnost udruge nije financirana posebnim propisima (npr. Zakon o športu, Zakon o studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom crvenom križu itd.) ili se u cijelosti ne financira iz drugih izvora
2
- projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem dobru, a ne isključivo potrebama članova/članica udruge
- prijavljeni projekt odnosi se na rad udruge mladih i za mlade (vidi točku 1. Poziva)
- udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje.

3. TKO I ŠTO NIJE OBUHVAĆENO OVIM POZIVOM

1. Ovim pozivom nisu obuhvaćene udruge čija se djelatnost financira po posebnim propisima.
2. Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Poziv su:
- znanstveno-istraživački projekti
- aktivnosti za koje se općenito smatra da su odgovornost Vlade Republike Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.
- projekti velikih razmjera za koje je potrebna znatna financijska potpora
- projekti udruge koja je ovisna o bilo kojoj političkoj struji, stranci ili profitnoj organizaciji, a što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta
- projekti koji se isključivo zasnivaju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme
- projekti čija je jedina svrha korist članova/ica udruge.

4. PREDNOST U FINANCIRANJU

Prednost u financiranju projekata će imati udruge koje:
- uključuju korisnike u razvoj, praćenje i vrednovanje projekata
- neposredno rade s korisnicima
- potiču otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi
- razvijaju solidarnost i suradnju s drugim udrugama i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na čijem području se projekt provodi, drugim stručnim institucijama i donatorima)
- u svoj rad uključuju volontere
- prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od strane lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave na korištenje udruzi i slično)
- projekti za koje je predviđeno djelomično samofinanciranje
- udruge mladih i za mlade koje će u sklopu projekta poticati razvijanje multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnog rješavanja sukoba i sudjelovanja mladih u odlučivanju
- prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine)
- svojim projektom zadovoljavaju više potreba u zajednici
- udruge mladih i za mlade koje svojim programima uključuju mlade iz socijalno marginaliziranih skupina, mladih u područjima pogođenim ratom, u ruralnim područjima, otocima i malim mjestima te mlade pripadnike nacionalnih manjina.

5. TRAJANJE I VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Financijska potpora odnosi se na razdoblje od dvanaest (12) mjeseci, odnosno od 1. srpnja 2012. godine do 30. lipnja 2013. godine, a Udruga može prijaviti jedan projekt. Najniţi iznos koji se za projekt moţe odobriti iznosi 30.000,00 kuna, a najviši iznos koji se udruzi može odobriti za provedbu projekta je 100.000,00 kuna.
Financijska potpora odnosi se na:
- neizravne troškove (do 30% odobrenih sredstava)

- izravne troškove (do 70% odobrenih sredstava).

6. NAĈIN PRIJAVE

Sve zainteresirane udruge svoje projekte moraju prijaviti isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih (www.mspm.hr) uz detaljan opis projekata koji prijavljuju za dobivanje financijske potpore iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu.
Obvezni dio natjeĉajne dokumentacije ĉine:
1. Obrazac za prijavu projekta (izvornik + 3 preslike)
2. Obrazac proraĉuna projekta (izvornik + 3 preslike)
3. Izvadak iz Registra udruga RH (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o obrascima i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH) (1 primjerak)
4. Preslika ovjerenog Statuta udruge (1 primjerak)
5. Ţivotopis voditeljice/a projekta ne stariji od 6 mjeseci s datumom i potpisom voditeljice/a projekta (izvornik + 3 preslike)
6. Uvjerenje o nekaţnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja/ice projekta ne starije od 6 mjeseci (po 1 primjerak)
7. Za obveznike dvojnog knjigovodstva preslika financijskog izvješća (Račun prihoda i rashoda, Bilanca i Bilješke) za 2011. godinu s pečatom o zaprimanju Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, a za obveznike jednostavnog knjigovodstva preslika Odluke o ne sastavljanju financijskih izvješća usvojena od upravljačkog tijela podnositelja prijave te preslika Knjige primitaka i izdataka za 2011. godinu (1 primjerak)
8. Broj udruge iz Registra neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija -RNO broj (1 primjerak);
9. Popis ĉlanova/ica tijela upravljanja udruge sukladno Statutu udruge (1 primjerak)
10. Popis zaposlenih osoba u udruzi prema zanimanju i zvanju (ukoliko ne postoje zaposleni/e priložiti izjavu o istom) (izvornik + 3 preslike)
11. Popis osoba za koje se traţi sufinanciranje plaća s naznačenim bruto iznosom plaća i postotkom (%) sredstava koja se traže od Ministarstva (ukoliko se ne traži sufinanciranje plaća priložiti izjavu o istom) (izvornik + 3 preslike)
12. Izjava o financiranim projektima udruge iz sredstava Drţavnog proraĉuna i proraĉuna jedinica lokalne i podruĉne (regionalne) samouprave u 2010. i 2011. godini i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2010. i 2011. godini (1 primjerak)
13. Popis dostavljene dokumentacije s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge (izvornik).
Obrasci za prijavu, zajedno s uputama za prijavljivanje, dostupni su:
- na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih www.mspm.hr
- u Službi za suradnju s mladima, Sektora za mlade, Ministarstva socijalne politike i mladih, Trg hrvatskih velikana 6, svakog radnog dana od 9 do 15 sati trideset dana od dana objave natječaja.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati iskljuĉivo poštom na adresu:
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH,
SEKTOR ZA MLADE, SLUŢBA ZA SURADNJU S MLADIMA,
10 000 Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6,

uz napomenu na omotnici: za natječaj „Projekti udruga mladih i za mlade u 2012.“ - ne otvarati.
Prijave pristigle elektronskom poštom ili dostavom smatrat će se nevaţećima.
Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Poziva, neće se razmatrati.

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je trideset dana od dana objave obavijesti o natjeĉaju u dnevnim novinama.
Zadnji dan natjeĉaja je trideseti dan od dana objave obavijesti o natjeĉaju u dnevnim novinama te se prijave s poštanskim žigom nakon toga datuma neće razmatrati.

8. ROK I NAĈIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Rok za donošenje Odluke o odobravanju financijske potpore projektima udruga mladih i za mlade u Republici Hrvatskoj iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih je 60 dana od dana zaključenja natječaja.
Rok za objavu prihvaćenih projekata udruga je 15 dana od donošenja navedene Odluke.
Rezultati natječaja će biti objavljeni na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih, a svaka udruga koja je prijavila projekt će pisanim putem, uz obrazloženje, biti obaviještena o prihvaćanju ili neprihvaćanju projekta.

9. PRAVO NA PRIGOVOR

Rok za prigovor na natječajnu proceduru je 15 dana od dana objave navedenih rezultata natječaja na web stranici Ministarstva.

10. UGOVARANJE

Udruga koja ostvari pravo na financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ministarstva socijalne politike i mladih, dužna je s Ministarstvom potpisati Ugovor o suradnji i financijskoj potpori za provedbu projekata u 2012. godini u roku od 30 dana od objave Odluke o prihvaćanju projekata.
Udruga koja u zadanom roku ne potpiše navedeni ugovor izgubit će pravo na financijsku potporu svome projektu.
makarska logo