9°C weather icon

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi SDŽ za 2013.

24.09.2012.

25.9.2012.

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Klasa: 612-01/12-01/13
Urbroj: 2181/1-8-12-1
Split, 21. rujna 2012.

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), objavljuje
P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINUI.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

U program javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju,
- muzejsko - galerijska i likovna djelatnost,
- filmska i multimedijska djelatnost,
- književno – nakladnička djelatnost,
- kazališna i glazbeno-scenska djelatnost,
- programi kulturno-umjetničkog amaterizma,
- akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,
- programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje i ostali programi u kulturi.

II.

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.
makarska logo