20°C weather icon

Poziv za predlaganje javnih potreba u području udruga građana za 2013.

24.09.2012.

UO za prosvjetu, kulturu i šport

R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Klasa: 402-01/12-01/2408
Urbroj: 2181/1-8-12-1
Split, 21. rujna 2012.


Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10 i 10/10), objavljuje


P O Z I V
ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
UDRUGA GRAĐANA ZA 2013. GODINU


I.

Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga.
U skladu s važećim propisima i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

- redovna djelatnost udruga,
- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno nakladničkoj djelatnosti,
- program unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

II.

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Split, Domovinskog rata 2/IV

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili pojedinačne akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, u dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i u dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.
Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.
makarska logo