14°C weather icon

Poziv Splitsko-dalmatinske županije: Grad Makarska ostvario bespovratna sredstva za Izradu projektne dokumentacije za šetnicu na plaži u Makarskoj u iznosu od 60,000.00 kuna

01.07.2018.

Grad Makarska je na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2018. godinu prijavio projekt Izrada projektne dokumentacije za šetnicu na plaži u Makarskoj i ostvario sufinanciranje u iznosu od 60.000,00 kuna.

Izradom projektne dokumentacije za šetnicu na plaži u Makarskoj, Grad Makarska nastavlja sa uređenjem pomorskog dobra na svom području. Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za realizaciju projekta šetnice na predjelu Biloševac, dužine cca 2 km, od hotela Romane pa do potoka u Krvavici (granica sa mjestom Krvavica) koji je do sada bio u potpunosti zanemaren.

Planirani zahvat na predmetnom području uvelike će doprinijeti obogaćivanju turističke ponude te unapređenju pješačko-biciklističke infrastrukture u svrhu razvoja selektivnih oblika turizma a s ciljem smanjenja sezonalnosti turističke sezone i produženja njenog trajanja.

Uređenjem šetnice na predjelu Biloševac Makarska bi dobila novu šetnicu, opremljenu svom potrebnom komunalnom i urbanom opremom.  Njenim uređenjem omogućilo bi se postavljanje novih trasa za razvoj cikloturizma koji doprinosi jačanju identiteta destinacije kao idealne za turiste željene aktivnog odmora. Predmetna lokacija omiljeno je šetalište građana grada tijekom cijele godine.

makarska logo