4°C weather icon

Postupanje s otpadnim vozilima

02.04.2008.

3.4.08.

Komunalno redarstvo Grada Makarske započelo je s akcijama za provođenje održavanja čistoće, čuvanja kako javnih, tako i privatnih površina, te sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim otpadom, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03).


 Temeljem članka 10. Pravilnika o gospodarenju otpadnim
 vozilima (NN 136/06) definirana je obveza osobama koje
 posjeduju otpadno vozilo, da isto predaju u cijelosti
 skupljaču uz ovjereni Prateći list za opasni otpad, te
 presliku prometne dozvole. Također, istim je člankom
 propisano da ukoliko posjednik otpadnog vozila posjeduje
 vozilo nepoznatog vlasnika, da uz otpadno vozilo koje
 predaje skupljaču priloži zapisnik komunalnog redarstva.
 Komunalno redarstvo osigurat će akcije sakupljanja
 otpadnih vozila koje zateknu kako na javnim površinama,
 tako i onima koje se nalaze na zemljištu u privatnom
 vlasništvu.

 

 

Važno je za istaknuti kako ovlašteni skupljač ne može preuzeti otpadno vozilo bez priloženog zapisnika Komunalnog redarstva, stoga su ovlašteni skupljači i komunalni redari dužni surađivati u postupku i odvoženja otpadnih vozila nepoznatog vlasnika.
Ukoliko Komunalno redarstvo zamijeti otpadno vozilo koje je nepoznata osoba odbacila u okoliš, treba organizirati sakupljanje istih, te izvršiti predaju ovlaštenom skupljaču radi preuzimanja i prijevoza . Ako se posjednik protivi predaji vozila, Komunalno redarstvo treba izvijestiti posjednika otpadnog vozila da sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 i 111/06) odlaganje opasnog otpada na nepropisani način, odnosno odlaganje otpada izvan odlagališta podliježe sankcijama, te da novčana kazna za takav prekršaj iznosi od 10.000,00 do 500.000,00 kuna. Ako posjednik ne postupi sukladno propisanom, Komunalno redarstvo, dužno je, sukladno Zakonu o otpadu, izvijestiti o tome nadležnu inspekciju zaštite okoliša, te predložiti pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

 

    

makarska logo