15°C weather icon

Ponovna javna rasprava o prijedlugu UPU-a Batinići

05.09.2012.

6.9.2012.

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
Klasa : 350-02/11- 20/03
Ur.broj: 2147/05-05-02/1-12-44
Makarska, 06.09.2012. god


Na temelju članka 86. i 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) i zaključka Gradonačelnika od dana 05.rujna 2012. godine


GRAD MAKARSKA
O B J V LJ U JE
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU UPU-a BATINIĆII.
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU-a BATINIĆI provest će se od
17. 09. 2012.god. do 24. 09. 2012.god.

II.
Javni uvid u Prijedlog UPU-a BATINIĆI održat će se u trajanju od 8 (osam) dana, i to od 17.09.2012. do 24. 09. 2012. godine, u sobi 26, u zgradi uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, svakom radnim danom od 10,oo do 13,oo sati.

III.
Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 20.09.2012.god. s početkom u 13 sati, također u sobi 26.

IV.
Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

V.
Tijekom javnog izlaganja mogu se postavljati pitanja te davati prijedlozi i primjedbe u zapisnik. Tijekom trajanja javnog uvida prijedlozi i primjedbe se mogu upisati i u knjigu primjedbi.

VI.
Nositelju izrade, odnosno Odjelu za gospodarenje prostorom, Odsjeku za prostorno plansku dokumentaciju, svoja pisana očitovanja, mišljenje, prijedloge i primjedbe zainteresirani građani i udruge mogu dostaviti najkasnije do 24. 09. 2012. godine. Pismena slati na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
Odsjek za prostorno plansku dokumentaciju
Obala kralja Tomislava 1
21300 M a k a r s k auz naznaku „Prijedlog UPU-a BATINIĆI– javna rasprava“.VODITELJ ODSJEKA
Tonći Vuković, dipl.iur.
makarska logo