4°C weather icon

Pokrenuta izrada Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma Grada Makarske

18.04.2015.

Grad Makarska pokrenuo je izradu Akcijskog plana kulturnog turizma čiji je cilj izraditi smjernice za kreiranje specijalizirane autentične turističke proizvode kulturnog turizma, definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma, kulturno-turističkih projekata grada Makarske te izrada smjernica za realizaciju istih.
Kako bi se dokument što kvalitetnije pripremio imenovana je radna grupa: Lidija Vukadin Vranješ – Grad Makarska, Sandra Vranješ – Grad Makarska, Josip Karamatić – Gradska galerija Antuna Gojaka, Ana Nakić – Gradska knjižnica, Marinko Tomasović – Gradski muzej Makarska, Tonći Lalić – Turistička zajednica, Petar Kelvišer – Građanska inicijativa "Ruke za bolju Makarsku", Marina Josipović – Hotel Park Makarska, FA Tempet Makarska i Ivana Pivac Ivandić – Hotel Punta Osejave.
- Turizam je u gradu Makarskoj najvažnija gospodarska aktivnost te je na temelju te činjenice razvoju selektivnih vrsta turizma potrebno pristupiti planski. Grad Makarska veliki potencijal vidi u razvoju kulturnog turizma, s obzirom da se radi o proizvodu koji čini motiv dolaska i izvan glavne turističke sezone, a kako bi se smanjila ovisnost o dominantnom proizvodu sunca i mora. Također, razvoj kulturnog turizma jedan je od nositelja Strategije razvoja turizma do 2020. godine, te jedan od deset turističkih proizvoda na kojima će se graditi budućnost turizma, posebice u razdoblju pred i posezone. Osim toga, Grad Makarska je trenutno u pripremi nekoliko kulturno-turističkih projekta, čija se realizacija treba planirati razvojnim dokumentom, pojasnila je Lidija Vukadin Vranješ, savjetnica za projekte i razvoj Grada Makarske.
Metodologija izrade Akcijskog plana predviđa analizu postojećeg stanja, primarna istraživanja o kulturno-turističkom potencijalu grada Makarske, definiranje resursne osnove, preliminarne analize i procjene tržišnog stanja, definiranje vizije, misije, strateških ciljeva razvoja kulturnog turizma grada Makarske, SWOT analizu i sl. Za potrebe istraživanja predviđene su i dvije radionice sa predstavnicima gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Nakon završetka izrade Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma, dokument će se prezentirati i dati na uvid zainteresiranoj javnosti, prije njegova usvajanja od strane Gradskog vijeća.


 

makarska logo