22°C weather icon

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarska objavljuje oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme čistača/ice gradske tržnice

28.04.2017.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

112-03/17-01/2
2147/05-08/1-17-1
26. travnja 2017.Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11)  te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09 i 2/17) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 26. travnja 2017. godine objavljuje

OGLAS
za prijam u službu

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika, na radnom mjestu:


- Čistačica gradske tržnice – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci

Stručni uvjeti:
-niža stručna sprema ili osnovna škola

Opis poslova:
    - obavlja poslove čišćenja gradske tržnice kao i pripadajućih sanitarnih prostorija,
    - obavlja i druge poslove po nalogu redara gradske tržnice i upravitelja Pogona.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:
    - životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice,
   putovnice ili domovnice),
    - uvjerenje o stručnoj spremi,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak
   (koje nije starije od 6 mjeseci).
- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 60/11).
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznaku: »Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme – čistačica gradske tržnice«, u zatvorenoj omotnici.
Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.
Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

GRAD MAKARSKA

makarska logo