3°C weather icon

Parkirne zone, visina naknade parkiranja i vrijeme naplate na parkiralištima

22.05.2012.

23.5.2012.


Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/09) i članka 6., 9. i 18. Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“ br.18/09), Gradonačelnik Grada Makarske , dana 26.siječnja 2012. godine, donio je:


O D L U K U
o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade parkiranja i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Makarskoj


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se parkirne zone i vremensko ograničenje trajanja parkiranja, visina naknade za parkiranje i vrijeme naplate na javnim uličnim i izvanuličnim parkiralištima u Gradu Makarskoj.

Članak 2.

Javna parkirališta svrstavaju se u dvije zone. Prva zona su parkirališta pod naplatom i s vremenskim ograničenjem, a druga zona s naplatom i bez vremenskog ograničenja.

U prvu zonu spadaju sljedeće lokacije:
-Obala kralja Tomislava;
-Marineta, Ulica Stjepana Radića, Plišćevac.

U drugu zonu spadaju sva ostala ulična i izvanulična parkirališta.

Članak 3.

Dopušteno vrijeme trajanja parkiranja na javnim parkiralištima s ograničenim vremenom trajanja parkiranja utvrđuje se: uz korištenje satne parkirališne karte u vremenu od 3 sata i uz korištenje dnevne parkirališne karte u vremenu od 24 sata.
Vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja organizator parkirališta dužan je na propisan način označiti.


Članak 4.

Naknada za parkiranje vozila na javnim uličnim i izvanuličnim parkiralištima naplaćuje se:
- svakim danom tijekom cijele godine u vremenu od 06,00 do 24,00 sata.

Na zatvorenom parkiralištu na predjelu Sinokoša parkiranje se naplaćuje:
- u zimskom razdoblju (od 01.10. do 31.05.) u vremenu od 07.00 – 21.00 sat;
- u ljetnom razdoblju (od 01.06. do 30.09.) u vremenu od 06.00 – 24.00 sata.
Naknada za parkiranja na javnim parkiralištima plaća se svakim danom tijekom cijele godine.

Članak 5.

Visina naknade za parkiranje na javnim uličnim i izvanuličnim parkiralištima iznosi:
- za putničko vozilo, kombi i teretno vozilo do 1,5 tone nosivosti, te motocikla s prikolicom u prvoj zoni 10,00 kuna po satu i 130,00 kuna dnevno;
- za putničko vozilo, kombi i teretno vozilo do 1,5 tone nosivosti, te motocikla s prikolicom u drugoj zoni 8,00 kuna po satu i 130,00 kuna dnevno;
- visina naknade na organiziranim parkiralištima za teretna motorna vozila preko 1,5 tone nosivosti iznosi: 30,00 kuna po satu i 200 kuna dnevno;
- visina naknade na organiziranim parkiralištima za vozila za prijevoz putnika svih kategorija kojima se obavlja transfer gostiju, s propisanom potvrdom hotela na području Grada Makarske te Turističke zajednice grada Makarske, iznosi : 100 kuna dnevno;
- visina naknade na organiziranim parkiralištima za vozila za prijevoz putnika kapaciteta do 25 putničkih mjesta iznosi: 300 kuna dnevno;
- visina naknade na organiziranim parkiralištima za vozila za prijevoz putnika kapaciteta od 25 do 40 putničkih mjesta iznosi: 500 kuna dnevno,
- visina naknade na organiziranim parkiralištima za vozila za prijevoz putnika kapaciteta od 40 i više putničkih mjesta iznosi: 700 kuna dnevno.

Članak 6.

Cijena mjesečne povlaštene parking-karte u drugoj zoni parkiranja za razdoblje od 01.10. – 31.05 .iznosi 130,00 kuna, a za razdoblje od 01.06. – 30.09. iznosi 250,00 kuna.
Cijena godišnje povlaštene karte iznosi 1.600,00 kuna.Članak 7.

Cijena mjesečne povlaštene parking-karte za vozila u vlasništvu državnih, županijskih i gradskih ustanova na području Grada Makarske iznosi 200 kuna mjesečno.
Cijena mjesečne povlaštene karte za vozila u vlasništvu pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske, tijekom cijele godine iznosi 500,00 kuna.


Članak 8.

Povlaštena turistička parking-karta za osobe koje ljetuju na području Grada Makarske gdje se vrši naplata parkiranja i podrazumijeva parkiranje u drugoj zoni iznosi: 140,00 kuna tjedno i 450,00 kuna mjesečno.
Status turista iz prethodnog stavka dokazuje se potvrdom i prijavom davatelja usluge.

Članak 9.

Povlaštena mjesečna karta na organiziranim parkiralištima za autobuse i teretna motorna vozila iznosi 3.000,00 kuna.
Članak 10.

Cijena mjesečnih povlaštenih karata tijekom cijele godine za umirovljenike i HRVI s područja Grada Makarske umanjuje se za 50% od cijene utvrđene ovom Odlukom.

Članak 11.

Mjesečna parking-karta za rezervirano parking-mjesto tijekom cijele godine iznosi 2.000,00 kuna.

Članak 12.

Službena vozila hitne medicinske pomoći, vatrogasna vozila, vozila gorske službe spašavanja, vozila Ministarstva unutarnjih poslova i drugih državnih tijela i vozila u vlasništvu Grada Makarske ne plaćaju naknadu za parkiranje na javnim parkiralištima na području Grada Makarske.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Glasniku Grada Makarske“.Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade parkiranja, visini ugovorne kazne i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Makarskoj („Glasnik Grada Makarske“ br.15/09).


Klasa: 342-01/12-10/03
Ur. broj: 2147/05-08-01/1-12-1


GRADONAČELNIK:
Marko Ožić Bebek, dr.med.makarska logo