- weather icon

Osnovni podaci

Grad Makarska je jedinica lokalne samouprave, čije sjedište je u Makarskoj (Obala kralja Tomislava 1). Obuhvaća naselja Makarsku i Veliko Brdo.
Dan grada Makarske je 24. Listopada (toga dana 1865. godine onodobno je Općinsko vijeće donijelo Odluku o uvođenju hrvatskog jezika u službenu uporabu).
 
Tijela Grada Makarske su:

 1. Gradsko vijeće i
 2. Gradonačelnik.

Grad Makarska u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.
Ostvarujući zajednički interes u unaprjeđivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Makarska uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, te s ostalim institucijama, organizacijama civilnog društva i udrugama građana.
Grad Makarska u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

 

 

Adresa: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska
OIB: 53515145212
MB: 02595575
Ovlaštena osoba za zastupanje: Jure Brkan, dipl. oec.
IBAN: HR41 2390001 1824900000

makarska logo