6°C weather icon

Oglas za prijam u službu za radno mjesto komunalni redar - referent: Obavijest o testiranju

11.05.2018.

Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu
Klasa: 112-03/18-01/8
Ur. broj: 2147/01-03/6-18-12
Makarska, 11. svibnja 2018.

 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 , 61/11. i 4/18.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17 i 16/17) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa objavljenog dana 25. travnja 2018. godine za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar-referent-4 izvršitelja /ice na određeno vrijeme, daje slijedeću

 


OBAVIJEST
O PRETHODNOJ PROVJERI
ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 


Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu na radno mjesto komunalni redar-referent na određeno vrijeme u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, Odsjek za komunalno i prometno redarstvo, koji ispunjavaju formalne uvjete Oglasa, održat će se dana 17. svibnja (četvrtak) 2018.g. u vijećnici Grada Makarske.

 

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju uvjete navedenog Oglasa i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

 

1. Luka Kovačić
2. Ivica Markota
3. Matej Lozina
4. Stipe Mateša
5. Kleme Franković

 

prema sljedećem rasporedu:
- u 09,00 sati – pisano testiranje
- u 11,00 sati – intervju

 

Kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN, br. 153/13.)

 

Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu
 

makarska logo