19°C weather icon

Oglas za prijam u službu - Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

12.02.2020.

Sukladno odredbama članaka 17. do 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/20-01/2; URBROJ: 2147/01-05/2-20-03,  daje sljedeću

 

 

OBAVIJEST I UPUTU

 

 

I.                   OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

 

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske je raspisao Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo zbog povećanog obima poslova ( u daljnjem tekstu: Oglas).

Oglas  je objavljen dana 12. veljače 2020. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Makarske www.makarska.hr .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave a prijave se podnose predajom pošti ili neposredno na pisarnicu Grada Makarske.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Oglas, odnosno u slučaju da je prijava predana neposredno u pisarnici Grada od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

 

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

            -2 izvršitelja/izvršiteljice

            -na određeno vrijeme.

 

            Stručni uvjeti:

            -magistar ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke,

            -najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            -položen državni stručni ispit

            -osnovno znanje u MS Officeu

 

            Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

 

II.                OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 

Sukladno opisu poslova pod rednim brojem 46. Sistematizacije radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik

Grada Makarske“, br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19 i 24/19) opis poslova i zadataka višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo obuhvaća sljedeće poslove:

- vodi upravni i neupravni postupak iz područja prostornog uređenja i gradnje,

- vodi upravni postupak izdavanja akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata (građevinska dozvola, uporabna dozvola, lokacijska dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, ovjera parcelacijskih elaborata, izdavanje potvrda o posebnim dijelovima zgrade, rješenja o utvrđivanju građevne čestice građevine i ostalih akata prostornog uređenja),

- donosi prvostupanjska rješenja u svim predmetima iz djelatnosti upravnog odjela,

- potpisuje izdane akte,

- obavlja druge poslove po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, pročelnika Odjela i voditelja odsjeka.

 

Podaci o plaći:

 

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13) i iznosi 1.90, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 

III.              PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidat će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ili su podnijeli nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu.

 

Oglas provodi povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu. Povjerenstvo će obaviti sve poslove  propisane člankom 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

Ukoliko je prijava na oglas nepravodobna i/ili nepotpuna ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.          

Navedeni kandidati bit će pozvani na testiranje objavom obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na web stranici www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske, najmanje 5 dana prije testiranja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua

 

 

IV.              PRAVILA TESTIRANJA

 

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima znanja.

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilješkama, odnosno literaturom, koristiti mobitel, napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni s provjere znanja, njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Nakon pisane provjere znanja, u vrijeme naznačeno u obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti, obavit će se intervju sa svim kandidatima koji ostvare više od 50%  bodova na pisanom testiranju. Intervjuom Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u gradskoj upravi Grada Makarske.

       Rezultati intervjua se boduju od 1 do 10.

       Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih tijekom prethodne provjere znanja i sposobnosti i dostavlja gradonačelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kojeg je sastavni dio rang-lista, zapisnik o utvrđivanju formalne ispravnosti prijava na oglas i zapisnik o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata.

 

V.                PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

 

Pisano testiranje se sastoji od pisanog testa radi provjere poznavanja osnova djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinice lokalne samouprave Grada Makarske te provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja i može se ostvariti 10 bodova

 

Intervju s Povjerenstvom

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Povjerenstvo može dodijeliti do 10 bodova.

 

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.      Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

2.      Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

3.      Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama («Narodne novine», br. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)

4.      Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09)

5.      Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/18 i 14/18)

 

VI.              INFORMACIJE

 

Cjelokupan tekst Oglasa je dostupan ispod ove objave. Od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na Oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Makarske najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Mole se podnositelji da u prijavi navedu broj telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka.

Podnositelji u prijavi trebaju priložiti sve isprave naznačene u Oglasu, nedostatak samo jedne isprave isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Prijave se mogu dopuniti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava, naknadne nadopune se ne smatraju da su zaprimljene jer su izvan roka za podnošenje prijave.

Na web-stranici Grada Makarske bit će objavljivano sve potrebno vezano za ovaj oglas.

 

 

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

 

 

Klasa: 112-03/20-01/2

Ur. broj: 2147/01-05/2-20-05

Makarska, 12. veljače 2020.

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU I IZJAVA O NEPOSTOJANJU OKOLNOSTI ZA ISKLJUČENJE IZ ČL. 15 I 16.  ZSNLP(R)S DOSTUPNI SU NA POVEZNICI
makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

 

 

 

 

 

makarska logo