4°C weather icon

OGLAS za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu redar Gradske tržnice

14.10.2016.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

112-03/16-01/13

2147/05-08-01/2-16-1

12. listopada 2016.

 

 

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11)  te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09 i 15/09) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 12. listopada 2016. godine objavljuje

 

OGLAS

za prijam u službu

 

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika, na radnom mjestu:

 

 

- Redar Gradske tržnice – 1 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca

 

Stručni uvjeti:

-SSS

 

Opis poslova:

            - provodi tržni red i radno vrijeme Gradske tržnice,

            - organizira poslove na održavanju Gradske tržnice,

            - vrši naplatu pruženih usluga na Gradskoj tržnici te kontrolu naplate po ugovorima za

   pružanje usluga,

            - vodi evidenciju korisnika Gradske tržnice i u suradnji s nadležnom gradskom

   službom

            - poduzima potrebne mjere u svezi s naplatom

            - obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

            - životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice,

   putovnice ili domovnice),

            - uvjerenje o stručnoj spremi,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

   (koje nije starije od 6 mjeseci).

 

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 60/11).

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

 

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznaku: »Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme – redar Gradske tržnice«, u zatvorenoj omotnici.

Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

 

GRAD MAKARSKA

makarska logo