21°C weather icon

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske

27.05.2019.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

Klasa: 112-03/19-01/8

Ur. Broj: 2147/01-08/1-19-1

Makarska: 24. svibnja 2019.

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08, 61/11 i 4/18)  te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09, 2/17, 10/17 i 10/19) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 24. svibnja 2019. godine objavljuje

 

OGLAS

za prijam u službu

 

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika, na radnom mjestu:

 

- Djelatnik na parkingu-kontrolor-sezonski na određeno vrijeme – 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseci

 

Stručni uvjeti:

-SSS-III. stupanj

-poznavanje jednog stranog jezika

-osnovno znanje u MS Officeu

 

Opis poslova:

- obavlja kontrolu naplate parkiranja kao i izdavanje dnevnih parkirnih karata

-obavlja  naplatu parkiranja izdavanjem blok uplatnica, obavlja naplatu parkiranja putem PC kase

- obavlja komisijsko pražnjenje blagajni parkirnih automata

- obavlja i ostale poslove po nalogu upravitelja Pogona i voditelja.

 

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

            - životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica),

            - uvjerenje o stručnoj spremi,

            - potvrdu vjerodostojnosti isprave o stručnoj spremi izdanu od obrazovne ustanove

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

   (koje nije starije od 6 mjeseci).

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 60/11 i 4/18).

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske branitelji.gov.hr.

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme – djelatnik na parkingu-kontrolor-sezonski«, u zatvorenoj omotnici. Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

 

GRAD MAKARSKA

 

makarska logo