26°C weather icon

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Pogonu za komunalne djelatnosti - djelatnik na parkingu

12.05.2015.


Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Klasa: 112-03/15-01/3
Ur. broj: 2147/05-08-01/2-15-1
Makarska, 8. svibnja 2015.

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) te čl. 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 18/14 i 1/15) te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09 i 15/09) voditelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 7. svibnja 2015. godine objavljuje


                                                            OGLAS
                                                   za prijam u službu


na određeno vrijeme (sezonski) u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika na parkingu, na radnom mjestu:

- Djelatnik na parkingu – 8 izvršitelja na određeno vrijeme od 1.
lipnja 2015. godine do 30. rujna 2015. godine.

Stručni uvjeti:
-SSS ili KV radnik.
Opis poslova:
- vrši kontrolu parkinga,
- vodi evidenciju vozila i vrši naplatu parkiranja i naplatu globe,
- vrši ispisivanje poziva na naplatu evidentirane globe,
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
- domovnica (preslik),
- uvjerenje o stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju.


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava br. 1
S naznakom – «za Oglas Pogon – djelatnik na parkingu».


Grad Makarska

makarska logo