4°C weather icon

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme referenta za blagajničko poslovanje u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske

05.07.2016.

Klasa: 112-03/16-01/8
Ur. broj: 2147/05-07-01/1-16-01
Makarska, 27. lipnja 2016.

 

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» br. 1/16) pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske, dana 27. lipnja 2016. godine raspisuje

 

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske referenta na radnom mjestu:

– Referent za blagajničko poslovanje – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci.
Posebni uvjeti:
– srednja stručna sprema ekonomske struke,
– položen državni stručni ispit,
– najmanje jedna godina radnog staža,
- osnovno znanje u MS Officeu.
Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 60/11).
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.
Službenik se prima u službu uz probni rad od 2 mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– preslik diplome ili svjedodžbe,
– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br.1, 21 300 Makarska s naznakom: »Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – referent za blagajničko poslovanje«.
Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo te dokaz da je nezaposlen.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena kandidatima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.


Grad Makarska
 

makarska logo