3°C weather icon

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - djelatnik na parkingu(kontrolor)

28.03.2018.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

112-03/18-30/2
2147/05-08/1-18-1
28. ožujka 2018.

 

 

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09, 2/17 i 10/17) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 28. ožujka 2018. godine objavljuje

 


OGLAS
za prijam u službu

 


na određeno vrijeme (sezonski) u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika na parkingu, na radnom mjestu:

- Djelatnik na parkingu –kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, 2 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci.

Stručni uvjeti:
-SSS-IV. stupanj, poznavanje jednog stranog jezika, osnovno znanje u MS Officeu
Opis poslova:
- obavlja kontrolu naplate parkiranja kao i izdavanje dnevnih parkirnih karata,
- obavlja naplatu parkiranja izdavanjem blok uplatnica, obavlja naplatu parkiranja putem PC kase,
- obavlja komisijsko pražnjenje blagajni parkirnih automata,
- obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
- domovnica (preslik),
- uvjerenje o stručnoj spremi,
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju.


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Prijave na oglas podnose se neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznakom: «za Oglas Pogon – djelatnik na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme 6 mjeseci» u zatvorenoj omotnici.


Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

 

GRAD MAKARSKA

 

 

 

makarska logo