10°C weather icon

Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu

11.08.2016.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

Klasa: 112-03/16-01/12
Ur. broj: 2147/05-08-01/2-16-1
Makarska, 10. kolovoza 2016.

 

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09 i 15/09) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 10. kolovoza 2016. godine objavljuje

 

                                                                                                                    OGLAS
                                                                                                     za prijam u službu

 

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika na parkingu, na radnom mjestu:


- Djelatnik na parkingu – 1 izvršitelja na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca
-planirani početak rada 01. rujna 2016. godine

Stručni uvjeti:
-SSS ili KV radnik
-vozač B kategorije

Opis poslova:
- vrši kontrolu parkinga,
- vodi evidenciju vozila i vrši naplatu parkiranja i naplatu globe,
- vrši ispisivanje poziva na naplatu evidentirane globe,
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.
Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
- domovnica (preslik),
- uvjerenje o stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava br. 1
S naznakom – «za Oglas Pogon – djelatnik na parkingu – Kontrolor parkinga».

 

                                                                                                                  GRAD MAKARSKA
 

makarska logo