14°C weather icon

Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor - sezonski na određeno vrijeme

01.06.2017.

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

 

112-03/17-01/4
2147/05-08/1-17-1
25. svibnja 2017.

 

 

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09 i 2/17) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 25. svibnja 2017. godine objavljuje

 


OGLAS
za prijam u službu

 


na određeno vrijeme (sezonski) u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika na parkingu, na radnom mjestu:

 

- Djelatnik na parkingu –kontrolor- sezonski na određeno vrijeme, 6 izvršitelja na određeno vrijeme do 30. rujna 2017. godine.

 

Stručni uvjeti:
-SSS-IV. stupanj, poznavanje jednog stranog jezika, osnovno znanje u MS Officeu
Opis poslova:
- obavlja kontrolu naplate parkiranja kao i izdavanje dnevnih parkirnih karata,
- obavlja naplatu parkiranja izdavanjem blok uplatnica, obavlja naplatu parkiranja putem PC kase,
- obavlja komisijsko pražnjenje blagajni parkirnih automata,
- obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.

 

Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
- domovnica (preslik),
- uvjerenje o stručnoj spremi,
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje o nekažnjavanju.

 


Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava br. 1
S naznakom – «za Oglas Pogon – djelatnik na parkingu -kontrolor- sezonski na određeno vrijeme».

 

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

 

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

 

 

v.d. Upravitelja Pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti

Antonio Zec, iur.
 

makarska logo