13°C weather icon

Oglas za prijam u službu - djelatnik na održavanju hortikulture

28.05.2015.

Klasa: 112-03/15-01/4
Ur. broj: 2147/05-08-01/2-15-1
Makarska, 27. svibnja 2015.


Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08 i 61/11) i čl. 21. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (Glasnik Grada Makarske br.6/09 i 15/09) temeljem ovlasti iz članka 18. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (Glasnik Grada Makarske br.6/09 i 15/09) v.d. upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 27. svibnja 2015. godine objavljuje

 

                                                                 OGLAS
                                                      za prijam u službu

 

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatniku na održavanju hortikulture na radnom mjestu:

- Djelatnik na održavanju hortikulture – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 15.
lipnja 2015. godine do 30. rujna 2015. godine.

Stručni uvjeti:


-KV radnik, vozač «B» kategorije.
Opis poslova:
- obavlja fizičke poslove na održavanju zelene javne površine,
- rukuje priručnim sredstvima za rad,
- rukuje lakim poljoprivrednim mašinama,
za košenje, podrezivanje i okopavanje,
- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja i upravitelja Pogona.


Uz prijavu na oglas kandidati trebaju priložiti:
- domovnica (preslik),
- uvjerenje o stručnoj spremi,
- uvjerenje o nekažnjavanju.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

Grad Makarska
Obala kralja Tomislava br. 1
S naznakom – «za Oglas Pogon - hortikultura»

 

GRAD MAKARSKA
Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

makarska logo