24°C weather icon

Odluka o privremenom zatvaranju Šetališta dr. fra Jure Radića

29.11.2019.

 Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske dana 29. studenog 2019.g. donosi

 
 
 
ODLUKU
O PRIVREMENOM ZATVARANJU NERAZVRSTANE CESTE
 
 
 
Članak 1.
 
Za vrijemeodržavanja manifestacije Advent u Makarskoj - BOŽIĆNI GRAD 2019. u razdoblju od 30. studenog 2019. do 06. siječnja 2020.g., radi sigurnog odvijanja prometa pješaka, privremeno se zatvara Šetalište dr. Fra Jure Radića za sav promet motornih vozila, osim za vozila s posebnom dozvolom nadležnog tijela Grada Makarske, vozila javnih službi (hitna pomoć, vatrogasci, policija, komunalna služba i slično) u slučaju hitnih intervencija te vozila dostave. Dostava se može vršiti svakog dana u jutarnjim satima do 11,00 sati.
 
 
Članak 2.
 
            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
 
Klasa: 610-01/19-01/10                                                       
Ur.broj: 2147/01-03/3-19-29
 
Makarska 29. studenog2019.g.
 
 
 
GRADONAČELNIK
 
                                                                                                          Jure Brkan, dipl.oec.
 
makarska logo